ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مقدمه

در فصل پیش رو ، بدوا با اظهار روش پژوهش مستعمل در این موضع ، از بابت آزمون فرضیه ها ، می پردازیم .

سپس جامعه آماری ، حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،تعاریف نظری و عملی متغیرهای مستقل و وابسته ،روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و در انتها روش های تجزیه وتحلیل داده ها را معرفی می نماییم .

 

3-2 روش پژوهش

در متون علمی از مواضعه  (( روش پژوهش )) ، فحواء و تفاسیر خاص و متمایزی استنباط می گردد ، که گاه دارای همپوشانی و وابستگی هایی بوده و در مواردی نیز  ((روش پژوهش )) و (( نوع پژوهش )) مترادف تلقی گردیده اند .گاهی روش پژوهش را یک رویکرد هستی شناسی به مثابه اسلوب فلسفی ، طریقه علمی و … تلقی نموده اند ،گاهی طرز پژوهش به مفهوم و مضمون شیوه های تحلیل طبیعت و جامعه و یا مکاتب فکری همچون ؛ رفتار گرایی ،پایدار شناسی ،تاویل گرایی ، اثبات گرایی ،…. بوده می باشد ، و بالاخره روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام مند جهت یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله نیز مطرح بوده و در پژوهش حاضر هم قاعده ی  سالف الذکر ، مقصود نظر می باشد .

در این موضع ،مسطور می باشد که ؛ (( روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد ))(عزتی ،1376 ،20 ).

پژوهش حاضر بر حسب هدف ، از نوع کاربردی می باشد . زیرا این نوع پژوهش ها به سمت کاربرد عملی دانش (تئوری )  هدایت شده و غالبا در آنها ،اصول علمی تدوین شده در پژوهش های پایه ،   کاربردی شدن قرار می گیرند ، همان گونه که این امر در ارتباط با پژوهش پیش رو نیز مبرهن می باشد .

همچنین  از باب احکام و استدلالات روش شناسی ، می توان کفت این پژوهش که ارتباط میان فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی د ر صنایع تبدیلی استان گلستان را مورد مطالعه قرار می دهد بر مبنای روش ؛  1 ـ توصیفی می باشد ، ار آن رو که این نوع روش ، در اینجا شامل توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود ، ارزیابی توجه ها ، عقاید متداول ، تفکر نسبت به افراد ،فرآیندهای جاری ، رویداد ها ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش می گردد که تمرکز اصلی آن در درجه اول به زمان حال می باشد ، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می گردد ،مورد مطالعه قرار می دهد .2 ـ پیمایشی می باشد ، زیرا که در آن مجموعه ماتریسی از داده های ساختمند توسط پرسشنامه گرد آوری شده و مورد مطالعه آماری قرار می گیرد . 3 ـ میدانی می باشد ، زیرا در شرایط زندگی واقعی ،یعنی ؛ در شرکتهای صنایع تبدیلی استان گلستان اجرا می گردد. و همچنین یک مطالعه علمی غیر آزمایشی می باشد که هدفش کشف روابط و تعامل بین متغیر های موجود در شرکت و به دنبال آن آزمون فرضیه ها می باشد .  4 ـ همبستگی می باشد ، زیرا در یک پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد، آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش ) هست یا خیر ؟ و اگر هست اندازه و حد آن چگونه می باشد ؟ به تعبیری مساله این پژوهش از نوع همبستگی بوده و در این گونه پژوهش ها ،هدف تعیین اندازه هماهنگی تغییرات دو متغیر می باشد .

از اینرو پژوهشگر با بهره گیری از یک گروه آزمودنی ،حداقل درمورد دو متغیر ،- بدون دستکاری و کنترل هیچ یک از آنها – اطلاعاتی را بدست می آورد .

در اینجا دو دسته از متغیر ها ی مستقل و وابسته مورد توصیف قرار می گیرند . متغیر های پیش بین که شامل مولفه های مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای و متغیر های ملاک ، شامل عملکرد مالی ، تسلط شرکت بر بازار و تاثیر شرکت در بازار  می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک