عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

فصل‌بندی  پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در فصل اول گزارش  پژوهش به طرح مساله و اهمیت آن، اهداف  پژوهش، دامنه  پژوهش و محدودیت‌های  پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل دوم، ادبیات  پژوهش، گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و مدلهای استراتژی مدیریت دانش به صورت کامل مورد تصریح قرار گرفته می باشد. در فصل سوم، فرآیند  پژوهش، روش‌های گردآوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها، جامعه و نمونه آماری و روش تحلیل داده‌ها تشریح شده می باشد. در فصل چهارم، نتایج حاصل از کار میدانی در قالب روش‌های آماری و تکنیک‌های تحلیلی ارائه گردیده می باشد و در فصل پنجم نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادهای حاصل از  پژوهش اظهار شده می باشد.

1-8- تبیین واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در  پژوهش

 

– مدیریت دانش (Knowledge Management)

مجموعه ای از فعالیت­های منظم و سیستماتیک سازمانی که جهت دست­یابی به ارزش بزرگتر از طریق دانش در دسترس (کلیه تجربیات و آموخته‌های افراد یک سازمان و کلیه اسناد و گزارشها در داخل یک سازمان)، شکل میگیرد. مدیریت دانش سازمانی در واقع رویکردی جدید به منابع و عوامل قدرت سازمانی و باور به اهمیت و ارزش بشر ها و قابلیت خلاقیت و نوآوری آنها می باشد. از این دیدگاه می باشد که خلق و کسب دانش سازمانی، حفظ و نگهداری آن، توزیع و تسهیم آن، کاربرد آن و نهایتاً توسعه و تکامل آن به مهمترین دغدغه و وظیفه مدیران سازمان ها تبدیل شده می باشد (Chen et al, 2009).

– استراتژی مدیریت دانش (Knowledge Management Strategy)

راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص می نماید که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان می باشد. در راهبرد مدیریت دانش فرآیند پیاده سازی ، فعالیت ها  و استاندارد سازی اجزاء اصلی راه حل ها

 مد نظر قرار می گیرند. مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت موثر و کارآمد اقدام نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای طرفداری از سازمان، به کارکرد موثر خود ادامه دهد (Choi & Jong, 2010).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک