تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل شبکه ایANP برای اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های سرمایه فکری بهره گیری شده می باشد، و انجام محاسبات با بهره گیری از نرم افزار Super Decision انجام گرفته می باشد.

1-10- متغیرها و واژه های کلیدی :

1-10-1- سرمایه انسانی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه انسانی به اندازه ارزش، مهارت ها و تجاربی که افراد در سازمان ها دارا می باشند اطلاق می گردد (روس و همکاران ، 1997). هم چنین بنتیس معتقد می باشد سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد. (بنتیس، 2002، 466-437)

1-10-2- سرمایه ساختاری :

سرمایه ساختاری شامل مکانیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیمم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی، فرآیندها، امور جاری و کارآیی هر یک از آن ها می داند. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می گردد که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه اجرایی و به گونه کلی هر آن چیز که که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، می باشد. به عبارت روشن تر، روس و همکارانش عقیده دارند هر آن چیز که که در شرکت باقی می ماند و پس از آن که کارکنان به هنگام شب به خانه می طریقه سرمایه ساختاری نامیده می گردد. (بنتیس، 1999، 398)

1-10-3- سرمایه نوآوری :

شامل دارایی های معنوی می باشد که توسط قوانین طرفداری از حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت، نام تجاری و داریی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد. (ادوینسون و مالون، 1997)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک