ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتارهای کمک کننده

رفتارهای کمک کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از اتفاق افتادن معضلات مربوط به کار می باشد.  قسمت اول این تعریف (کمک به دیگران در ارتباط با معضلات مربوط به کار) شامل سه بعد نوع دوستی، میانجیگری و تشویق می باشد که بوسیله ارگان[1] ( ۱۹۸۸ ) اظهار گردید. مفهوم کمک های بین فردی  گراهام[2](۱۹۸۹) و رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی ویلیامز و اندرسون[3](1991) مفهوم تسهیل بین فردی ون اسکاتر و موتوویلد[4] (1986)و مفهوم کمک به دیگران جرج و بریف [5](1992)،  جرج و جو نز [6](1997) همگی بیانگر این دسته از رفتارها  هستند.  قسمت دوم این تعریف، کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد معضلات کاری برای همکاران تبیین می کند (Unal, 2013).

2-1-6 -2) رادمردی :

رادمردی نوعی از رفتار شهروندی سازمانی می باشد که نسبت به رفتارهای کمک کننده توجه بسیار کمتری به آن شده می باشد.  ارگان(1990) رادمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف نمود. تحقیقات تجربی مک کنزی[7] (1993) این نوع رفتار را از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی متمایز نشان داد. و معنی آن نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان، بدون شکایت کردن می باشد .(Tag & Hawley, 2009)

[1] Organ

[2] Graham

[3] Williams & Anderson

[4] Van Scotter & Motowildo

[5] George, Brief & Jones

[6] Jones

[7]Mackenzie

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک