ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد

موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد، عملکرد یک شرکت اندازه موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار می باشد. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می گردد ، شرکت های با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند . این امر در شرکت های با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد. قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. پس، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی می باشد. عوامل کلیدی ارزش افزائی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از 1) مشتریان  2) تأمین کنندگان  3) مالکان و اعتبار دهندگان . سه گروه ذکر گردیده مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند ، مشتریان کالا و خدمات را در بازار خریداری می نمایند، تأمین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتبار دهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز، 1385، ص ص 250-249).

 

شاید بتوان علت های وجود مدل های متفاوت برای ارزیابی عملکرد را به این شکل عنوان نمود که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش می کنند و هر کدام ازدیدگاه خاصی به عملکرد می نگرند . این روش به مدیران کمک می کند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند . به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده می باشد که به تبیین زیر می باشد(طایی،1389،ص7) :

  • الگوی تحلیل سلسله مراتبی[1] (AHP)
  • الگوی کارت امتیاز متوازن[2] (BSC)
  • الگوی تحلیل پوششی داده ها[3] (DEA)
  • مدل ترازیابی و الگوسازی[4] Benchmarking))
  • روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار( AMBITE)[5]
  • مدل مالکوم بالدریج [6]   ( MB)

[1] . Analytic Hierarchy Process

[2] . Balance Score Card BSC(BSC)

[3] . Data Envelopment Analysis(DEA)

[4]  Benchmarking

[5]  Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe

[6] Baldrige Model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک