ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هرسازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان می باشد. مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به مقصود توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد,2004,P.243) Ittner& Cavalluzzo).  بانک ها نیز همانند سایرسازمان ها در ایران برای ارایه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده و کمتر به مقایسه ی نسبت خروجی ها به ورودی های شعب پرداخته می گردد. به گونه مثال در اغلب شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس خروجی های شعب که شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زیان می باشد ارزیابی عملکرد شعب را انجام می دادند، اما در دهه ی اخیر و با ورود بانک های خصوصی به این حوزه، رقابت در صنعت بانکداری متبلور شده می باشد؛ به گونه ای که بانک های دولتی در ادوار مشخص نسبت به پایش عملکرد خود اقدام تا ضمن بهره برداری از تکنولوژی روز، در نظر داشتن نیاز مشتریان و… از گردونه رقابت خارج نشوند.

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژی های جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها بایستی همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با بهره گیری از مدل های مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانک ها می توانند با در نظر داشتن مزیت های رقابتی[1] خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند( صالحی و همکاران،1390،ص 128).

در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه می گردد و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد گردید و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن میپردازیم . پس از آن در بخش بعدی این فصل هوش هیجانی و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و مورد مطالعه قرار می گیرد .

2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد

متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد می باشد. عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی می باشد و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. اما به گونه کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد  کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه مهم می باشد این می باشد که تنها با تعریف و تشریح عملکرد می باشد که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود(رهنورد،1387،ص2) . هولتون[2]  و بتنز[3] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف می باشد، ایشان هم چنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد می باشد یا رفتار ، تصریح می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد توجه های متفاوتی هست . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد می باشد . کین[4] معتقــد می باشد که عملکرد چیزی می باشد که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف می باشد .

[1] Competitive Advantage

[2] Jim Holton

[3] Betnes

[4] Kane

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک