رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

انواع دانش از نظر ماشلوپ

 

زاک[1] از پنج نوع دانش نام­برده­می باشد (جعفری مقدم، 1382).:

 • دانش عملی[2]: که در کارها، اقدامات و تصمیم­گیری­های بشر مورد بهره گیری قرار می­گیرد. دانش سیاسی، دانش حرفه­ای، دانش مربوط به کسب و کار و دانش­های تجربی دیگر از این نوع هستند.
 • دانش عقلانی[3]: که ارضا­کننده کنجکاوی­های عقلانی و منطقی می باشد. این دانش، به عنوان بخشی از دانشهای بشر­گرایانه[4] قلمداد می­گردد.
 • دانش تفریحی[5]: که پیش روی دانش عقلانی مطرح می­گردد. این نوع دانش ارضا­کننده کنجکاوی­های عقلانی بشر نیست. بلکه به خاطر جنبه تفریحی­داشتن و احساسی­بودن، مطلوب می­باشد. و شامل شایعات، اخبار حوادث و اتفاقات، داستانها، جک، بازیها و نظایر اینها می­گردد.
 • دانش روحانی (مقدس)[6]: که در ارتباط با دانش مذهبی بشر می باشد و باعث رهایی بشر از گناه میشود.
 • دانش ناخواسته[7]: دانشی می باشد که خارج از علایق بشر می باشد و بی­هدف نگهداری می­گردد. (Zack et al, 2009).

2-8-4-  طبقه بندی بلاکلر از دانش

 

بات[8] (1995) هم در یک طبقه­بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی کرده­می باشد (Bhatt, 2002):

دانش ضمنی (نهان)، که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می­گردد:

 • دانش فرهنگی: به فرآیند دستیابی به ادراکات مشترک تصریح می­کند. فرآیندهایی نظیر جامعه پذیری و فرهنگ­پذیری.
 • دانش ذهنی: دانشی می باشد که به مهارتهای مفهومی و توانایی های شناختی وابسته می باشد و یک دانش انتزاعی می باشد که در ذهن فرد نهفته می باشد.
 • دانش منسجم: دانشی می باشد که وابسته به اقدام و اقدام افراد می باشد. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو­در­رو متکی می باشد.
 • دانش صریح (عیان): در این طبقه دو نوع دانش قرار می­گیرند:
  • دانش نظام­مند: دانشی نظام­مند می باشد و می­تواند به گونه­ای نظام­مند در روابط تکنولوژی، تأثیر­ها و رویه­های رسمی مورد تحلیل قرار بگیرد. همچنین این نوع دانش تصریح به دانش­های جمعی و مشترک بین انسانها دارد.
  • دانش منظم: که در قالب علائم و نشانه­هاست و می­تواند به صورت کتاب و یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی رد­و­بدل می­گردد، پیدا نمود گردد.

[1] . Zack

[2] . Practical Knowledge

[3] . Intellectual Knowledge

[4] . Humanistic

[5] . Small-Talk And Pastime

[6] . Spiritual Knowledge

[7] . Unwanted Knowledge

[8]  . Bhatt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک