عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

توانایی شرکت برای ارائه­ی خدمات به مشتری از طریق تشخیص و حل مسأله، نمونه­ی خوبی از کاربرد و روایی دانش می باشد (استیوارت، ١٩٩٧). شرکت به کمک سیستم دانش توسعه­یافته، می­تواند بهترین کارکنان خود را در فعالیت­های اجرایی به کار گرفته تجربیات آن‌ها را در دسترس کل سازمان قرار دهد (Al-Adaileh et al, 2011)..

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

مدیریت دانش به دلیل غیرملموس بودن دانش، پیچیده می باشد (Chua, 2009) و این امر در ارزیابی نتایج مدیریت دانش بسیار با اهمیت می‌باشد. این بحث به دلیل نیاز به اثبات ارزش و شایستگی مدیریت دانش در بین کارکنان، مدیران و سهام‌داران بسیار دشوار می باشد. اغلب پژوهشگر ان در جهت تحقق رویکردی که بتواند از نتایج مالی برای ارزیابی مدیریت دانش بهره گیری کند، کوشیده‌اند، در حالی‌که نتایج غیرمالی مدیریت دانش مانند آموزش، خلاقیت، طراحی محصول جدید و … نادیده گرفته می‌گردید (Arora, 2002). کارنیرو (2001)، پیشنهاد نمود که در کنار بهره گیری از مشخصه‌های مالی، سازمان‌ها می­توانند از مشخصه‌های غیرمالی به عنوان معیاری برای ارزیابی نتایج مدیریت دانش، بهره گیری نمایند (Carneiro, 2001). پس، این مطالعه، نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را که توسط بسیاری از پژوهشگران ارائه شده می باشد، مورد مطالعه و تجدید نظر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته می باشد. آهن و چانگ (2004)، روش‌شناسی تحلیلی را برای ارزیابی مشارکت دانش در عملکردهای کسب و کار با به‌کارگیری محصول و فرایند به عنوان واسطه توسعه دادند (Ahn & Chang, 2004). لی و همکاران (2005) یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه از زمان ارائه کردند. بدین مقصود، آن‌ها، یک فرایند گردش دانش را به عنوان وظیفه لجستیک با 5 مؤلفه: ایجاد دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، و درونی‌سازی دانش تعریف کردند (Lee et al, 2005).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک