عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

پیشینه ی هوش هیجانی

مفهوم هوش هیجانی را اولین بار پاپن[1] ( 1984 ) در رساله ی خود که به چاپ نرسیده می باشد به کاربرد و چند سال بعد سالووی و مایر آن را در مجامع علمی مفهوم سازی نمودند . این نوع از مفهوم هوش در سال های اخیر در هر دو زمینه ی علمی و کاربردی ، توجهات زیادی را به خود اختصاص داده می باشد . چرنیس[2] اعتقاد دارد هر چند اصطلاح هوش هیجانی به گونه مستقیم مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد ، اما تاریخچه ی طولانی از کوشش در جهت کمک به بهبود هوش هیجانی و قابلیت های اجتماعی و هیجانی کارکنان هست (Bar-On.2000.P18 ). با این تفاصیل می توان گفت که از لحاظ تاریخی هوش هیجانی مفهوم جدیدی می باشد که در سال های اخیر مطرح شده و پیش روی هوش شناختی[3] به کار می رود . این نوع هوش در واقع یک هوش غیر شناختی می باشد که ریشه در مفهوم هـوش اجـتماعی دارد و برای اولین بار توسط ثرانـدایک[4] ( 1920 ) مطرح گردید . به عقیده ی ثراندایک ، هوش هیجانی توانایی مهم و مدیریت بشر ها برای اقدام به شیوه ای خردمندانه در روابط انسانی می باشد . او رفتار هوشمندانه را شامل هوش عینی ( مهارت ساختن و به کار بردن ابزار و وسایل ) ، هوش انتزاعی ( توانایی کاربرد کلمات ، اعداد و اصول علمی ) و هوش اجتماعی ( شناخت افراد و توانایی اقدام خلاقانه در روابط انسانی ) می دانست .

نظریه پرداز دیگری که به جنبه های متفاوت هوش توجه نشان داد وکسلر[5] بود . او در سال 1940 ایده ی عناصر غیرفکری و فکری[6] را مطرح نمود ، به اعتقاد وی ، عناصر غیرفکری همان عناصر عاطفی ، شخصی و اجتماعی هستند . به علاوه او در سال 1943 چنین اظهار نظر نمود که توانایی های غیرفکری برای پیش بینی احتمال موفقیت فرد در زندگی لازم هستند (الوانی و ده بیگی،1386،ص18 ) ، به علاوه موارد ، وکسلر در کارهای خود به کوشش های دال[7] مبنی بر سنجش جهات غیرشناختی هـوش نیز تصریح نمود . لیپر[8] ( 1948 ) نیز بر این باور بود که تفکر هیجانی بخشی از تفکر منطقی می باشد و به این نوع تفکر یا به معنای کلی تر هوش ، کـمک می کند . پیاژه[9] ( 1952 ) نیز بر در هـم تنیـدگی شنـاخت و عـواطف تأکید داشت ( جمالی،1381،ص19) .

در هر حال سال 1920 تا 1990 پژوهش ها در زمینه ی هوش اجتماعی ، دست خوش تحول بوده می باشد و دیدگاه های مختلفی به وجود آمده آن که هوش اجتماعی را به عنوان توانایی ارتباط با دیگران ، دانش میان فردی ، توانایی قضاوت درست درمورد ی احساسات ، خلق ها و انگیزه های دیگران ، عملکرد اجتماعی مؤثر و مهارت رمزگشایی نمادهای غیرکلامی تعریف کرده اند . در اوایل سال 1980 ، محققان به مفهوم سازی نظامند ایده ی هوش عاطفی دست زدند . مشهورترین آن ها مفهوم هوش های درون و بین فردی گاردنر ( 1983 ) و مطالعات استینز[10] ( 1984 )در زمینه ی سواد عاطفی بود که سنگ بنای واژه ای گردید که سالووی و مایر در سال های 1989 و 1990 آن را هوش هیجانی نامیدند ( هادی زاده و فرجیان،1387،ص20 ).

[1] Papen

[2] Cherniss

[3] Cognitive Intelligence

[4] Thorndike

[5] Wechsler

[6] Non-intellective and intellective elements

[7] Doll

[8]Leeper

[9] Piaget

[10] Steins

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک