ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات

پژوهش حاضر از حیث روش های گرد آوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای ، جهت گردآوری داده های دست دوم و میدانی جهت گردآوری داده های دست اول ،منتفع گشته می باشد . همچنین ابزار گردآوری داده های دست دوم ، تهیه فیش یا برگه ی یادداشت از میان اسناد و مدارک موجود می باشد ابزار گردآوری داده های دست اول ، با در نظر داشتن چیستی و چگونگی طرح پژوهشی ، (توصیفی بودن آن ) دو پرسشنامه می باشد که یکی از این پرسشنامه ها به مطالعه وسنجش بازار محوری (گرایش بازار ) و دیگری به سنجش عملکرد بازرگانی شرکت های مورد مطالعه می پردازد . پرسشنامه بازار محوری مشتمل بر40 سوال می باشد . در طراحی پرسشنامه مذکور کوشش شده می باشد از سوالات پرسشنامه های معتبر در زمینه بازار محوری بهره گیری گردد . این پرسشنامه ها شامل مقیاس نارور و اسلی تر (1990 ) موسوم به MKTOR  ، مقیاس کوهلی و جاوورسکی (1993)موسوم به MARKOR و مقیاس طراحی شده توسط نورو لادو (1998) می باشد . مقیاس نارور و اسلی تر مشتمل بر 14 گزینه می باشد که در سه بعد دسته بندی شده اند . مقیاس کوهلی و جاوورسکی نیز مشتمل بر 32 گزینه می باشد که در سه بعد با توجه اطلاعاتی به بازار محوری دسته بندی شده اند و مقیاس نورو لادو نیز شامل 36 گزینه می باشد که در نه زیر شاخه قرار گرفته اند . سوالات در طیف 7 گزینه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق طراحی گردیدند . ضمنا 6 سوال از کل این مجموعه به صورت منفی طراحی گردید ودر مرحله تحلیل آماری جواب های این 6 سوال معکوس شدند . پرسشنامه عملکرد بازرگانی نیز مشتمل بر 10 سوال بود .جهت تعیین روایی هر دو پرسشنامه علاوه بر مطالعه کتب و منابع مرتبط ، پرسشنامه های مذکور در اختیار پنج تن از اساتید مدیریت و بازاریابی قرار گرفت و از نقطه نظرات ایشان در جهت بهبود هر چه بیشتر سوالات بهره گیری گردید . همچنین برای مطالعه پایایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعداد 30 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون در اختیار مدیران شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان قرار گرفت .

ابزار پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی و روشی مستقیم در کسب داده های پژوهش می باشد . پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش های هدف دار ، که با بهره گیری از مقیاس های گونا گون ، نظر ، دید گاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد (همان منبع ،242)

سوالات بکار رفته در پرسشنامه در  قالب گویه ها و عبارات مثبت و منفی به لحاظ ارزشی تهیه و بر همین اساس مطابق جدول 1-3 نمره گذاری شده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک