عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

) توجه شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توجه شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش می باشد و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه به شمار می رود (حجازی و همکاران؛ 12:1391). هم چنین توجه حالت آمادگی ذهنی و روانی می باشد که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تأثیری پویا و جهت دار بر واکنش فرد پیش روی تمام اشیاء و جایگاه­هایی که با آن روبرو می گردد بر جای می­گذارد. پس توجه شغلی به عنوان تمایل به پاسخ گویی به یک فرد، یک ایده یا یک جایگاه به طریقی خاص در شغلش، در نظر گرفته می­گردد (Flint et al,2013, p.558).توجه شغلی نظری می باشد که افراد،درمورد چیزها یا رویدادهای مختلف مرتبط با شغلشان ابراز می کنند و منعکس کننده نوع احساس فرد درمورد آن می باشد(Sarminah, 2011, p.232 (.

دو مؤلفه در نظر گرفته شده برای توجه شغلی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد.که رضایت شغلی عنوان ترکیبی از موارد روان­شناختی، فیزیولوژی و محیطی تعریف می­گردد که باعث می­شوند شخص از شغل خود اظهار رضایت نماید Jenkeins&Thomlinson,2012, p.20) ).با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای(بسیار کم تا بسیار زیاد) وتوسط پرسش نامه هاکمن و اولدهام ارزیابی شده می باشد که در آن اندازه رضایت کارکنان از دوره های آموزشی مرتبط با شغلشان و اندازه رضایت آن ها از پاداش های مرتبط با عملکردو رضایتشان از فرصت های ترفیع و ارتقاء سنجیده می گردد و تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند(Peterson,2011, p.116). که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و توسط پرسش­نامه ی پورتر و همکاران ارزیابی شده می باشد که در آن اهمیت سازمان برای کارکنان، همگونی بین ارزش های کارکنان با ارزش های سازمان و احساس افتخار به سازمانشان سنجیده می گردد.

1-7)  قلمرو پژوهش

1-7-1) قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه  مدیریت رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-7-2) قلمرو زمانی: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی می باشد و داده های پژوهش حاضر طی یک دوره یک ماهه از 16شهریور تا 17مهر گردآوری شده می باشد.

1-7-3) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، بنیاد شهید و امور ایثارگران در سراسر استان گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک