ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری

با در نظر داشتن تعریف ، یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حد اقل یک صفت مشترک باشند .معمولا در هر پژوهش ، جامعه مورد مطالعه ،یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد در باره صفت (صفت های ) متغیر  واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران ، 1380 ،176 ) و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی ،1386 ،273 ).

با در نظر داشتن تعریف فوق ، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ، کلیه مدیران و کارشناسان  شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان  بوده که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن استان گلستان 440 نفر می باشد.

به مقصود گرد آوری داده های مورد نیاز در باره ی افراد جامعه می توان یکی از روش های زیر را به کار برد:

الف ـ گرد آوری از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری )

ب ـ گرد آوری داده ها از طریق نمونه گیری .

از آن رو که در پژوهش حاضر ، به دلیل گستردگی واحد های جامعه ، گرد آوری داده ها از طریق شمارش کامل دشوار بوده ، لذا داده های مورد نیاز ،با روش نمونه گیری جمع آوری شده اند .

نمونه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ،یک گروه یا از یک جامعه بزرگتر انتخاب می گردد ،به طوری که این مجموعه  معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه ی بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نشان می دهند (همان منبع ، همان صفحه ) . صرف هزینه و زمان زیاد در جمع آوری اطلاعات از کل جامعه آماری ،محدودیت هایی می باشد که پژوهشگر  را جهت نمونه گیری از جامعه راغب می نماید .البته جمع آوری اطلاعات از نمونه به خصوص نمونه های حجیم و بزرگتر نیز هزینه بر می باشد .اما با این تفاصیل کوشش بر آن می باشد که نمونه به اندازه ی کافی بزرگ بوده تا تخمین های مناسبی از پارامترهای جامعه بدست آمده و همچنین احتمال وقوع خطاهای نوع اول (α) و خطای نوع دوم (β) ،هنگام اتخاذ تصمیم در مورد فرض H0 کاهش یابد . با این تفاسیر و بنا به آن چیز که پیش تر آمد ، فراوانی آزمودنی ها در جامعه آماری این پژوهش ،440 نفر بوده که بر این مبنا تعداد نمونه ، با اتکا به از جدول مورگان ،205 نفر می باشد که مبنای تحلیل قرار گرفته می باشد . البته در اینجا پژوهشگر کوشش نموده تا اندازه حجم نمونه را از طریق محاسبه آن نیز ارائه نماید که مقداری برابر با مقدار بدست آمده از جدول مزبور می باشد .

جهت تعیین حجم نمونه ، معمولا یکی از دو حالت ذیل مد نظر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف ـ برآورد میانگین صفت متغیر (µ)

ب ـ برآورد نسبت صفت متغیر در جامعه

که در پژوهش پیش رو از روش دوم ،جهت تعیین حجم نمونه ، به ترتیب زیر بهره گیری شده می باشد (سرایی ،1375،133).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک