ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

جایگاه اندازه گیری عملکرد

واحدهای اندازه گیری چند بعدی نیز می‌توانند مورد بهره گیری قرار گیرند.این شاخص ها شاخص‌هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه اظهار می شوند .واحد اندازه‌گیری اکثر شاخص‌های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می‌گیرند. (حسن زاده ،1391،ص71)

 

 

 • اثربخشی: اندازه برآورده شدن توسط فرآیند رانشان می‌دهد.
 • کارایی: اندازه بهره گیری از منابع توسط هریک از فرآیندها برای رسیدن به اهداف نهایی رانشان می‌دهد.
 • کیفیت: درجهت تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات ونیازهای مشتری.
 • زمان‌سنج : اندازه درست انجام شدن و سروقت بودن هریک از عملیات را اندازه می‌گیرد.محدودیتی بایستی برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین گردد،این محدودیت‌ها برمبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.
 • بهروری :اندازه ارزش افزوده هر فرآیند را نشان می‌دهد که می تواند برمبنای تقسیم‌بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.
 • امنیت :اندازه سلامتی سازمان ومحیط کاری کارمندان را اندازه‌گیری می‌نماید.

 

2-1-6 اهداف ارزیابی عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:

 • اهداف استراتژیک[1] : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هااست.
 • اهداف ارتباطی[2] : که شامل کنترل جایگاه فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر می باشد.
 • اهداف انگیزشی[3] : که شامل تدوین نظام پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری[4] می باشد.مسأله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی می باشد که محققان و کاربران را به چالش واداشته می باشد. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد بهره گیری می‌کردند تا این‌که کاپلان و جانسون[5]در اوایل دهه 1980 پس از مطالعه و ارزیابی نظام های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی[6]‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمـایـان ساختـند کـه ایـن نـاکارایی ناشـی از افـزایـش پیچیـدگی[7] ســازمان‌ها و رقـابت بازار بود (,1997,PP207-225 Ghalayini).  بهره گیری از سیستم های ارزیابی عملکرد[8] که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان گردد که بعضی از این معضلات به تبیین زیر می باشد (Kaplan et. al,1992.PP71-79).

[1] Strategic Objectives

[2] Communication Objectives

[3] Motivational Goals

[4] . Learning

[5] . Johnson

[6] . Inefficiency

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] . Complexity

[8] . Performance Measurement Syste(Pms)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
 • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
 • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک