عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

اهداف فرعی پژوهش:

 • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
 • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
 • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
 • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

 

1-5) سوالات پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش سوالات اصلی و فرعی پژوهش عبارتند از:

1-5-1)  سوال اصلی پژوهش:

آیا میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان شرکت های بیمه شهرستان رشت ارتباط هست؟

1-5-2) سوالات فرعی پژوهش:

 1. آیا بین تأثیر تعارض و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست؟
 2. آیا بین تأثیر ابهام و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست؟
 3. آیا بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان ارتباط هست؟
 4. آیا بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری ارتباط هست؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

 • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
 • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
 • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
 • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک