ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

 

1-5 سوالات پژِوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی ارتباط ی معناداری هست ؟

1-5-2 سوال های فرعی پژوهش

آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی ارتباط معنا داری هست؟

آیا بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار ارتباط معناداری هست ؟

آیا بین فرهنگ بازار محوری و تاثیر شرکت در بازار ارتباط معناداری هست ؟

 

 

1-6 فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش

بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت ارتباط ی معنادار هست.

1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش

فرضیه اول:  بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت ارتباط ی معنا داروجود دارد.

فرضیه دوم: بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار ارتباط ی معنا دار هست.

فرضیه سوم:بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار ارتباط ی معنا داروجود دارد.

 

1-7 قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی به نوع الگوی جمع‌آوری داده ها  بستگی دارد. الگوی جمع‌آوری پژوهش حاضر میدانی و  روش پژوهش پیمایشی می باشد. پس قلمرو ندارد.

 

1-8 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد .

 

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

نارور و اسلی تر در تعریف فرهنگ بازار محوری چنین اظهار می کنند : یک فرهنگ کسب و کار می باشد که در آن همه ی کارکنان به گونه مستمر  متعهد به آفرینش ارزش برتر برای مشتریان هستند . در تعریفی دیگر ؛بازار محوری به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهای وظیفه ای متقابل  و مستمر که کسب و کار  را به ایجاد رضایت خاطر در مشتریان از میان نیازهای ارزیابی شده هدایت می کند ،اظهار شده می باشد (Deshpande and Farly؛1997)گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید می باشد . مدیران کامیان مدیرانی هستند گرچه تفاوت هایی در تعریف بازار محوری هست ،این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مشتری
  • رقبا
  • هماهنگی بین وظیفه ای

 مشتری محوری بدین معنی می باشد که کانون توجه سازمان،نخست‌ به مشتری و ارضای نیازها و خواسته‌های او معطوف شده و بر اساس خواسته‌ها و نیازهای روز مشتریان،انعطاف داشته باشد در واژه مشتری محوری ، بازار به سمت مشتری گرایش و سمت و سو پیدا می کند که این سمت و سو براساس حدس و گمان از نیاز مشتری انجام می شود. در واقع بازاربه سنجش افکار، نظرات و به پیشنهادات خریدار توجه می کند . مشتری کارفرما می باشد و تولید کننده و ارایه دهنده خدمات موظف به تأمین نیاز مشتری می‌باشند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک