تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی استراتژی

در ذیل به تعاریفی از استراتژی می پردازیم:

 • استراتژی به عنوان وسیله ای جهت تعیین اهداف لازم برای بجای آوردن اهداف تعریف میشود . به تعبیری ساده تر ، استراتژی وسیله ای برای رسیدن به اهداف مهم و بلندمدت شرکت می باشد . اهداف معنی دار بایستی ویژه ، قابل اندازه گیری ، دست یافتنی ، نتیجه محور و زمان محور باشند.(چاهارباگی و فیورر، 1997)[1]
 • برنامه ریزی استراتژیک فرایندتعیین اهداف سازمان واتخاذتصمیم درمورد طرحهای جامع عملیاتی واجرایی برای تحقق آن اهداف می باشد.(انصاری و همکاران،1388)
 • یک رویکرد مناسب جهت فرموله کردن استراتژی بایستی برای به کارگیری، ساده ، مرتبط، مؤثر، کارآمد، سیستماتیک، دموکراتیک، درگیر با قسمت های مربوطه،انعطاف پذیر، به سادگی قابل فهم، جامع و مختصر باشد. (کو اتال، 2011)[2]
 • برنامه ریزی استراتژیک توسط “انجمن برنامه ریزی استراتژیک” بدین تبیین تعریف شده می باشد: فرایند تعیین،تنظیم، و توسعه سیستماتیک مقصد،دورنما،ماموریت،اهداف دوربرد،استراتژی،سیاست های اصلی و مهمترین هدف های کوتاه مدت در یک سازمان را برنامه ریزی استراتژیک می نامند.(شلالوند،1371)
 • برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی می باشد که به همراه ابزارها و تکنیک های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر،برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند.(لیتو، 2011)[3]
 • رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی ها به کار برد ، که مانند تکنیک های تدوین استراتژی، ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG)[4] ، ماتریس GE[5] ، مدل پورتر[6] ، 7S مک کینزی[7] ، SWOT ، QFD[8] و کارت امتیاز متوازن می باشد.(ال بسایدی،2014 )[9]

[1] (Chaharbaghi &Feurer,1997)

[2] (Koo etal,2011)

[3])Litu etal,2011)

[4]Boston Consulting Group Matrix

[5]General Electric

[6]Porter model

[7]McKinsey 7S model

[8]Quality Function Deployment

[9])Al-Busaidi,2014(

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک