عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

ساخت شبکه

مساله را بایستی به طوری شفاف بیان نمود و با یک سیستم منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه نمود . ساختار مذکور را می توان با بهره گیری از نظر تصمیم گیرندگان و از طریق روش هایی زیرا طوفان مغزی و یا دیگر روش های مناسب بدست آورد. شبکه ای از هدف، معیارها، زیرمعیارها، گزینه ها و روابط بین آن ها شناسایی و رسم می گردد.

3- انجام مقایسات زوجی و به دست آوردن بردار اولویت ها

در روش تحلیل شبکه ای نیز همچون روش تحلیل سلسله مرتبی عناصر تصمیم در هر قسمت نیز با در نظر داشتن اهمیت آن ها در کنترل معیار ها به صورت زوجی مقایسه می شوند، و خود قسمت ها نیز با در نظر داشتن تاثیرشان در هدف به صورت زوجی با هم مقایسه می شوند. از تصمیم گیرندگان در قالب یک سری مقایسات زوجی پرسیده می گردد که دو عنصر یا دو قسمت در مقایسه با هم چه تاثیری در معیار های بالا دستی خود دارند.

به علاوه اگر روابط متقابل میان عناصر یک قسمت هست، با بهره گیری از مقایسات زوجی و به دست آوردن بردار مقادیر ویژه هر عنصر، اندازه تاثیر دیگر عناصر را روی آن نشان داد. اهمیت نسبی با بهره گیری از یک مقایسه نسبی بدست می آید. برای این کار می توان از یک مقایسه 1 تا 9 بهره گیری نمود در حالی که نمره 1 نشان دهنده اهمیت یکسان دو عنصر بوده و نمره 9 نشان دهنده بالاتر بودن اهمیت یک عنصر (سطر ماتریس) در مقایسه با دیگر ستون های ماتریس می باشد.

در یک ماتریس مقایسه زوجی ارزش طرف مقابل برعکس می باشد یعنی aij=1/aji در حالی که(aji) aij نشان دهنده اهمیت  i امین عنصر j) امین(  در مقایسه با  jامین عنصر (  iامین) می باشد .

مقایسات خوشه ها : جهت به دست آوردن اثرات تقابل خوشه ها، ماتریس مقایسات زوجی به دست آمده را نرمال می نماییم.

مقایسه عناصر : عناصر داخل هر خوشه به صورت زوجی مقایسه می شوند. بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی هر خوشه را به دست می آوریم. مقایساتی که در این مرحله انجام می گردد بر اساس قالب تصمیم گیری 9 واحد ساعتی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک