تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

سلسله مراتبی

در حالت سلسله مراتبی، وزن نهایی یک گزینه از مجموع تسهیم به نسبت وزن معیارها به گزینه ها بدست می آید. به تعبیری دیگر آغاز سهم (وزن) شاخص ها و زیر شاخص ها مشخص شده و سبس سهم (وزن) هر گزینه از شاخص مشخص می شودکه مجموع این وزن ها، وزن نهایی هر گزینه را نشان می دهد. این حالت را، یک حالت خطی و یا ارتباط یک طرفه یا سلسله مراتبی نامیده می گردد. چنانجه ارتباطات چند طرفه بوده یعنی نه تنها A به  Bوابسته باشد، بلکه B نیز ازA  تاثیر پذیر باشد (یا وابستگی داشته باشد) در این صورت مساله از حالت خطی خارج شده و مجموع تسهیم به نسبت نمی تواند برای محاسبه رتبه نهایی گزینه ها بهره گیری گردد. در این صورت مساله حالت غیر خطی یا شبکه پیدا می کند که روش حل خاص خود را داراست. (همان منبع، 64)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3- مراحل روش تحلیل شبکه ای (ANP) :

 1. تعیین هدف و معیارهای موثر در تصمیم گیری
 2. ساخت شبکه
 • تعیین خوشه ها
 • تعیین اتصالات همبستگی
 1. انجام مقایسات زوجی و بدست آوردن بردار اولویت ها
 • مقایسه خوشه ها
 • مقایسه عناصر
 1. محاسبه سوپرماتریس ها
 • سوپرماتریس ناموزون
 • سوپرماتریس موزون
 • سوپرماتریس محدود شده
 1. انتخاب

تبیین مراحل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

1- تعیین هدف و معیارهای موثر در تصمیم گیری

در این مرحله همان گونه که از عنوان آن معلوم می باشد هدف و معیارهایی که در تصمیم گیری نهایی موثر می باشند تعیین می شوند. این معیارها می تواند توسط مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی و یا کادر متخصص که بر کل سیستم آگاهی کافی دارند تعیین گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک