عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

انواع مدل های رفتار شهروندی در سازمان

گراهام[1] معتقد می باشد رفتار شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می دهند که شامل اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی می گردد که در ادامه هر یک به اختصار تبیین داده می گردد (Bienstock, 2003).

1.اطاعت سازمانی[2] : این واژه توصیف کننده رفتارهایی می باشد که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخص های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر تکریم به قوانین سازمانی، انجام وظایف به گونه کامل و بجای آوردن مسؤولیت ها با در نظر داشتن منابع سازمانی می باشد.

  1. 2. وفاداری سازمانی[3] : این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود سایر افراد و بخش های سازمانی متفاوت می باشد؛ و اظهار کننده اندازه فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و طرفداری و دفاع از سازمان می باشد.
  2. 3. مشارکت سازمانی[4] : این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا می کند به حضوردرجلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان.

2-1-5)ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی

ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی به تبیین ذیل می باشد (Castro etal., 2004).

1-رفتاری می باشد که فراتر از آن چیز که که برای کارکنان سازمان به گونه رسمی تشریح گردیده می باشد.

2-رفتاری اختیاری وبراساس اراده فردی می باشد.

3-رفتاری می باشد که به گونه مستقیم، پاداشی به دنبال نداشته ویا از طریق ساختار رسمی سازمانی ، مورد قدرانی قرار نمی گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-رفتاری می باشد که برای عملکرد وموفقیت سازمان بسیار مهم می باشد.

2-1-6) ابعاد رفتار شهروندی

در مورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اتفاق نظر وجود ندارد. در پژوهش های مختلف راجع به بروز رفتارهای شهروندی بیش از سی بعد از این رفتار شناسایی شده می باشد. با این حال ابعادی که بیشترین توجه را میان محققان به خود کسب کرده می باشد بر مبنای نظریه پودساکف در زمینه رفتارهای شهروندی می باشد (Chun etal., 2013). پادساکف[5] (2000)  با جمع بندی و طبقه بندی دیدگاه های مختلف، هفت بعد اصلی این رفتارها که شامل رفتار های کمک کننده، رادمردی، وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، ابتکارات فردی ، فضیلت مدنی وتوسعه خود می باشدرا نشان داد که عبارتند از: (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

[1]– Graham

[2]– Organizational Obedience

[3]– Organizational Loyalty

[4]– Organizational Participation

[5] Podsakoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک