عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

عوامل مؤثر بر توجه شغلی

کارکنان، مجموعه ای از توجه­های باثبات و شناختی نسبت به محیط کار خود دارند که بعضی از آن­ها عبارتند از: پرداخت­ها، شرایط محیط کار، تبیین وظایف شغل و … . تقسیم بندی های متعددی درمورد توجه شغلی صورت گرفته می باشد؛ برای مثال تقسیم سه گانه، توجه شغلی کارکنان را متأثر از 3 عامل اصلی می­داند (Cheng& Waldenberger,2013, p. 27):

 • عوامل مادی: افزایش حقوق، افزایش مزایای جانبی و افزایش امکانات رفاهی؛
 • عوامل فرهنگی: کسب اطلاعات درمورد ی تبیین وظایف خود، امکان افزایش معلومات و ارتقای تحصیلی؛
 • عوامل مربوط به محیط کار: امنیت شغلی، نداشتن دلهره، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و همکاری با دیگر کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقسیم­بندی چهارگانه دیگری نیز، توجه شغلی کارکنان را متأثر از 4 عامل اصلی می­داند(Rahman & Nas, 2013, p.569):

 • عوامل سازمانی؛
 • عوامل محیطی؛
 • ماهیت کار؛
 • عوامل فردی.

بعضی دیگر از تقسیم بندی ها، دامنه گسترده ای را در نظر گرفته و همانند ترز که تقسیم بندی بیست و دوگانه را عرضه کرده می باشد، تقسیم بندی های کلی را کنار گذاشته­اند. در این نظریه- که یکی از جدیدترین نظریه ها درمورد توجه شغلی و سازمانی می باشد- ترز از دیدگاه روان شناختی، عواملی را که می تواند به محیط های کاری و سازمانی معنا ببخشد و آن ها را مطلوب کند، شناخته و راه های عملی ساختن آن ها را در نظریه ای با عنوان «جستجوی معنا در محیط کار» تبیین کرده می باشد.

پژوهشی نیز با در نظر داشتن عوامل مطرح شده در نهایت عوامل اساسی را تحت مدل فراگیری عرضه کرده می باشد. بر اساس این مدل، عوامل مؤثر بر توجه شغلی در سازمان های دولتی، متأثر از 4 عامل اساسی یعنی – نیروی انسانی پیرامون، – ماهیت شغل و سازمان، – عوامل سازمانی و محیطی، و – عوامل فردی می باشد (عظیمی و همکاران؛ 179:1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک