تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

طرح ارزش بازار اسکاندایا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون (سال 1997)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویگ، تفسیری از اجزای منفرد الگوی سرمایه های فکری اسکاندایا ارائه نموده می باشد که بر اساس آن:

  • سرمایه های انسانی تصریح به شایستگی کارکنان و قابلیت آن ها دارد. برای مثال، اگر یک سازمان کارکنانش را آموزش دهد، در حقیقت سرمایه انسانی اش را توسعه داده می باشد.
  • سرمایه ساختاری نتیجه ای از سرمایه فکری و به صورت اطلاعات، منابع دانش یا اسناد و مدارک منعکس می گردد. همان گونه که قبلا تبیین داده گردید، سرمایه های ساختاری، آن چیزهایی می باشد که پس از رفتن کارکنان در سازمان باقی می ماند.
  • سرمایه مشتریان نیز در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریان نمایانگر می گردد.
  • سرمایه سازمانی شامل دارایی های دانشی نهادینه شده در بستر فرآیندها و نوآوری های سازمانی می باشد.
  • سرمایه فرآیندی تصریح به فرآیندهای ارزش افزای سازمانی مانند ساختار سازمانی، تجارب مدیریتی، سیستم ها و رویه ها، زیرساخت ها و سیستم های کامپیوتری دارد.
  • سرمایه نوآوری شامل دانش عیان همراه با دارایی های فکری می گردد. که شناسایی هر دوی آن ها در سازمان مشکل می باشد، همانند فرهنگ مثبت.
  • مالکیت معنوی، بیانی می باشد برای دانش مستند شده و جمع آوری شده مانند نوآوری ها، تجارب عملی، حق اختراع، فناوری، برنامه های تحصیلی، زیرساخت های دانشی شرکت، طراحی ها و هم چنین ویژگی های خاص تولیدات و خدمات.

الگوی ارزش اسکاندایا، توجه تمرکز زیادی بر قابلیت های نوسازی دارد. این الگو، سرمایه نوآوری و فرآیندی را به عنوان بخشی از سرمایه سازمانی در نظر می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک