عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

اهداف ارزیابی عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:

  • اهداف استراتژیک[1] : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هااست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف ارتباطی[2] : که شامل کنترل جایگاه فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر می باشد.
  • اهداف انگیزشی[3] : که شامل تدوین نظام پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری[4] می باشد.مسأله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی می باشد که محققان و کاربران را به چالش واداشته می باشد. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد بهره گیری می‌کردند تا این‌که کاپلان و جانسون[5]در اوایل دهه 1980 پس از مطالعه و ارزیابی نظام های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی[6]‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمـایـان ساختـند کـه ایـن نـاکارایی ناشـی از افـزایـش پیچیـدگی[7] ســازمان‌ها و رقـابت بازار بود (,1997,PP207-225 Ghalayini).  بهره گیری از سیستم های ارزیابی عملکرد[8] که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان گردد که بعضی از این معضلات به تبیین زیر می باشد (Kaplan et. al,1992.PP71-79).

از آن‌جا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن می باشد با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن می باشد باعث فشار آمدن به مدیران در جهت در نظر داشتن نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچ‌گونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درمورد هزینه فرآیندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرآیند کنترل بخشی به جای کل نظام تأکید دارند.شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

[1] Strategic Objectives

[2] Communication Objectives

[3] Motivational Goals

[4] . Learning

[5] . Johnson

[6] . Inefficiency

[7] . Complexity

[8] . Performance Measurement Syste(Pms)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک