عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مبانی نظری پژوهش

چهارچوب نظری این پژوهش متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار توصیفی می باشد. بدین نحو که در آغاز با بهره گیری از تجزیه وتحلیلSWOT ، محیط داخلی و خارجی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. تا از این طریق نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید پیش روی این شعب مشخص گردد. با اتکا به به مقاله کو[1] و همکاران در سال 2011، و کو[2] و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی[3]از دو پرسشنامه برای مدل swot بهره گیری گردید. که پرسشنامه اول برای تعیین نقاط قوت و ضعف­می­باشد،سازه­های پرسشنامه­ ازمفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده می باشد،کارت امتیازی متوازن،کارتی می باشد که درآن استراتژی به یک مجموعه­ی یکپارچه ازشاخصهای مالی وغیرمالی ارتباط داده می­گردد. در رویکرد کارت امتیاز متوازن، سازمان به چهار وجه  مختلف تقسیم می­شوند،این چهار وجه عبارتنداز:

 • وجه مالی[4]
 • وجه مشتری[5]
 • وجه فرآیندهای داخلی کسب وکار[6]
 • وجه رشد ویادگیری[7](کاپلن،1994)[8]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که هر یک از سازه های پرسشنامه اول در این چهار وجه دسته بندی شده می باشد،پس از جمع آوری اطلاعات برای این پرسشنامه، جهت ارائه پیشنهادات استراتژیک، منظر مالی را متغیر وابسته و تاثیر سه وجه بعدی را روی این منظر،از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار خواهیم داد،سازه های پرسشنامه دوم جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید شعب بانک مذکور تدوین شده می باشد، که از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه ، تکنولوژی ، اقتصاد ، محیط  و چشم انداز سیاسی شناسایی گردید.جهت تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید از دو تکنیک FMEA و SMEAاستفاده گردید، FMEA  یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها می باشد ، به مقصود تخمین اندازه تهدیدها بهره گیری شده می باشد و از طریق شاخصی تحت عنوان RPN[9] می تواند محاسبه گردد .

احتمال کشف یا شناسایی *   احتمال وقوع *  شدت   = RPN

(از 1 الی 10 )              (از 1 الی 10 )        (از 1 الی 1000 )

همچنین برای تخمین اندازه فرصت ها ، یک مفهومی به گونه موازی نوآوری گردید که SMEA   نامیده گردید . که برای محاسبه آن از  شاخصی تحت عنوان OPN[10] بهره گیری می گردد.

ظرفیت و شناسایی *     احتمال وقوع *   اندازه جذابیت = OPN

(از 1 الی 10 )       (از 1 الی 10 )      (از 1 الی 1000 )

[1]( Koo etal,2011)

[2] Koo etal,2009

[3]Sai On Ko&Lee

[4] Financial Perspective

[5] Customer Perspective

[6] Internal Processes Perspective

[7] Learning & Growth Perspective

[8](Kaplan, 1994)

[9]Risk Priority Numbers

[10]Opportunity Priority Number

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک