ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

چهارچوب نظری

چهارچوب نظری، بنیانی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار می گردد . این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی می باشد که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه ی پژوهش، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند رامی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که مطالعه پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، 1388). تحقیقات زیادی پیرامون متغییر های تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی انجام  شده می باشد.  یکی از این متغیر ها،  تعهد سازمانی می باشد. اندازه تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد. به بیانی دیگر، می توان گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندی سازمانی، اندازه تعهد سازمانی کارکنان می باشد (Nadim etal., 2004). مایر[1]و همکاران(2002) اظهار کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی، آغاز تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه ارتباط ای نداشت (Meyer etal., 2002). آلوتیبی[2] (2005) ارتباط رضایت شغلی، درک عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه نمود و به این نتیجه دست پیدا نمود که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. نتایج پژوهش چیا و تسای[3](2007) حاکی از آن بود که تعهد سازمانی ارتباط بین برنامه های مشارکت درسود و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می ‌کند. به بیانی دیگر، ارتباط بین برنامه های مشارکت در سود با رفتارشهروندی سازمانی به وسیله تعهد سازمانی بالا به خوبی تبیین خواهد گردید. یانگ و آرون[4](2010) نیز دریافتند که ارتباط عمیقی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی هست. نتایج پژوهش آنتونیا[5] و همکاران (2011) نیز نشان داد تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری هست

[1] Meyer

[2] Alotaibi

[3] Chia & Tasi

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Ying & Aaron

[5] Antonia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک