ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

6 فرضیه های پژوهش

مطابق مدل ارائه شده فرضیه اصلی پژوهش عبارت می باشد از:

1.بین هوش هیجانی و عملکرد مالی مدیران با در نظر داشتن سابقه کاری آن ها در بانک ارتباط مثبت هست.

با در نظر داشتن فرضیه اصلی پژوهش، فرضیه های فرعی پژوهش عبارتند از :

1.بین خودآگاهی و عملکرد مالی مدیران با در نظر داشتن سابقه کاری آن ها در بانک ارتباط مثبت هست .

2.بین خود مدیریتی و عملکرد مالی مدیران با در نظر داشتن سابقه کاری آن ها در بانک ارتباط مثبت هست .

3.بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی مدیران با در نظر داشتن سابقه کاری آن ها در بانک ارتباط مثبت هست .

4.بین مدیریت روابط و عملکرد مالی مدیران با در نظر داشتن سابقه کاری آن ها در بانک ارتباط مثبت هست.

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

* عملکـرد [1]: بـه چگـونگی دستـیابـی سـازمان به اهـداف بازار وهمچنـین اهـداف مالی اشـاره دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، پس عملکرد سازمانی یک سازه کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد(رهنورد،1387،ص105) همچنین عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی می باشد که نشان دهنده اندازه موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  می باشد Tangen,2004 ,P.730)). در پژوهش حاضر متغیر عملکرد با بهره گیری از معیـارهای مالی که شامل منابع،تسهیلات، مطالبات و هزینه ها می باشد ،با تهیه گزارشات مالی بانک ها در دوره سه ساله 90 تا 92 مطالعه می گردد.

* هوش هیجانی : صفت هوش هیجانی به عنوان توانائی ها و امیال مربوط به احساسات خود درک شده و اندازه کنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود می باشد (Cleveland,2014,P.10) . به اعتقاد سالووی و مایر (1990) ، هوش هیجانی نوعی هوش اجتماعی[2] می باشد که با توانائی نظارت بر هیجانات خود و دیگران، تشخیص آن ها و بهره گیری از اطلاعات برای راهنمائی اعمال و تفکر خود سروکار دارد ( رهنورد و جویبار،1387، ص 106).

[1] Performance

[2] Social Intelligence

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک