ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش از تکنیک­های موجود در آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده می باشد. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، اختصار کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده­های جمع­آوری شده آمار توصیفی گفته می­گردد(خاکی؛285:1388).آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد بهره گیری قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می گردد(حافظ­نیا؛137:1386).در این پژوهش در مرحله اول تجزیه­ و­ تحلیل داده­ها با بهره گیری از روش­های آمار توصیفی از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس به اظهار خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می­گردد. گام بعدی جهت تجزیه­ و تحلیل داده­ها بهره گیری از تکنیک­های آمار استنباطی می­باشد.در تحلیل­های آمار استنباطی همواره نظر بر این می باشد که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگ­تری به نام جامعه تعمیم داده گردد(حافظ­نیا؛242:1386) و جهت آزمون فرضیات پژوهش از معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد که به گونه همزمان چند متغیر مستقل را با چند متغیر وابسته تجزیه و تحلیل می­کند. به این علت از روش معادلات ساختاری بهره گیری می گردد که این روش، روش دقیق تری برای تبیین روابط علی بین چندین متغیر به صورت هم زمان می باشد وبا در نظر داشتن این که پژوهش حاضر دارای متغیر مداخله گر نیز می باشد بهره گیری از این روش توصیه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت وردرفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک