ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-2)متغیر مستقل (تعهد سازمانی):

تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد. از نظر میر و آلن[1] تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری ومستمر. کارکنان درسازمان می مانند زیرا احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانندودرنهایت اینکه بایستی درسازمان بمانند (Markovits & et al,2008 ).

تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده می باشد:

تعهد عاطفی: وابستگی عاطفی فرد به سازمان، همخوانی با آن و مشارکت در فرآیندهای سازمانی.

تعهد مستمر: آگاهی نسبت به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت بایستی پرداخت.

تعهد هنجاری: احساس اجبار به ماندن در سازمان ((Meyer and Allen, 1991.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب ) تعریف عملیاتی :

در این پژوهش حاضر مقصود از « تعهد سازمانی » اندازه نمره ای می باشد که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه24سوالی آلن و میر[2] (2000) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد.

1-9-1) متغیر وابسته پژوهش : رفتار شهروندی سازمانی

الف ) تعریف مفهومی :

« اورگان[3] » رفتار شهروندی را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی می باشد (unal , 2013).

ب ) تعریف عملیاتی :

در پژوهش حاضر مقصود از « رفتار شهروندی سازمانی » اندازه نمره ای می باشد که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه24سوالی پودساکف[4] (2000) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

1-9 ) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو پژوهش مربوط به مباحث علوم رفتاری می باشد.

 

 1-9-2) قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد.

 

1-9-3) قلمرو زمانی پژوهش :

این پژوهش در بازه زمانی شهریور1393  تا دی 1393 انجام گرفته می باشد.

[1] Meyer & Allen

[2] Allen & Meyer’s

[3]  Organ

[4] Podsakoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه