ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

) قلمروتحقیق

تقریبا تمام تحقیقات اجتماعی عناصری از گذشته را مورد توجه قرار می دهند ،حتی اگرموضوع در زمان حال در جریان باشد.پس عموما لازم می باشد اطلاعاتی درمورد گذشته و زمینه محیط مورد پژوهش(گروه ،سازمان،محله)به دست آورد(خاکی،1384،ص21). ضرورت اظهار قلمرو زمانی بیشتر از آن جهت می باشد که خواننده در نهایت با در نظر داشتن مقطع زمانی که پژوهش انجام شده می باشد می تواند دررابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته می باشد برداشت های بهتری پیداکند (همان منبع،ص21).

پس قلمروموضوعی ، مکانی و زمانی پژوهش حاضر عبارتند از:

  • قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی جمع آوری داده های این پژوهش بهار1392 بوده می باشد.

  • قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد.

  • قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش، ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان می­باشد ومورد مطالعه نیز  شرکت های بیمه شهرستان رشت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
  • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
  • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
  • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه