ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

اطاعت سازمانی:

اطاعت سازمانی دارای سابقه ای قدیمی در زمینه تحقیقات رفتارشهروندی سازمانی می باشد. اطاعت سازمانی پذیرش ضرورت و مطلوبیت قانون های منطقی و مقررات سازمانی می باشد که در تبیین شغل ها و خط مشی های سازمان انعکاس می یابد.  تکریم به قوانین و دستورالعمل ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافی به کار بیانگر اطاعت می باشد. مفهوم فرمانبرداری سازمانی گراهام(1991)، رفتار شهروندی در سطح سازمانی ویلیامز و اندرسو ن  (1991) و مفهوم پیروی از قوانین رویه های سازمانی که بوسیله بورمن و موتوویدلو(1۹۹۳ ) اظهار گردید، همگی نشان دهنده این سازه می باشند و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه ها حتی در حالت عدم وجود نظارت می باشد. دلیل اینکه این رفتار بعنوان یک نوع از رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می گردد این می باشد که حتی با وجود اینکه از هر کسی انتظار می رود تا از مقررات، قوانین و رویه های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند، بسیاری از کارکنان به سادگی آن را انجام نمی دهند. پس کارکنانی که به صورت وجدانی از تمام مقررات و دستورالعمل ها حتی در شرایط نبود نظارت، اطاعت می کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب می آیند (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

2-1-6 -5) ابتکارات فردی :

بعد دیگری ازرفتار شهروندی سازمانی که چندین محقق مشخص کرده اند، ابتکار فردی می باشد.  این نوع ازرفتار شهروندی سازمانی، رفتار فرانقشی می باشد که ماوراء حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد.  نمونه هایی از چنین رفتارهایی شامل فعالیت های خلاقانه ی  داوطلبانه و طراحی های نوآورانه برای  بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی می باشد. بورمن موتوویدلو(1993)بجای آوردن مشتاقانه و داوطلبانه  فعالیت های وظیفه ای را به عنوان مؤلفه های این سازه اظهار کردند (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-6 -7) رفتار یا فضیلت مدنی:

بعد دیگری که از مباحث گراهام (1991) در مورد مسؤولیت پذیری ناشی می گردد رفتار مدنی در سازمان می باشد. رفتارمدنی ازعلاقه یا تعهد به سازمان ناشی می گردد. نظارت بر محیط به مقصود شناسایی فرصت هاوتهدیدات(درنظرگرفتن تغییرات صنعت به لحاظ تأثیرات آن برسازمان)حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتار هاست. این رفتار منعکس کننده شناخت فرد می باشد از اینکه او جزیی از یک کل بزرگتر می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک