ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

3 تعاریف هوش هیجانی

همزمان با توسعه ی مفهوم هوش هیجانی و گستره ی سازمان و مدیریت و مطرح شدن آن به عنوان یک توانمندی دارای اهمیت انسانی ، تعاریف متفاوتی از آن نیز ارائه شده می باشد ، صاحب نظران ، هوش هیجانی را با در نظر داشتن ویژگی ها و کارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند:

 • هوش هیجانی تصریح به رفتارهای مربوط به احساسات و توانائی های خود ادراک دارد (Cleveland,2014,P.10 ).
 • هوش هیجانی (EI) شامل توانایی شناسایی و درک احساسات، با بهره گیری از احساسات برای تسهیل شناخت، عواطف، درک و مدیریت احساسات می باشد (Schneider et al.,2005,P.853)
 • از نظر بارون[1]، هوش هیجانی آرایشی از استعدادهای غیر شناختی، قابلیت ها و مهارت هائی می باشد که توانائی فرد در سازگاری با شرایط و فشارهای محیطی را افزایش می دهد (طبری و قربانی، 1388، ص 32)
 • هوش هیجانی فرد را ا نظر هیجانی ارزیابی می کند ، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان ها و احساس های خود آگاهی دارد و چگونه آن ها را کنترل و اداره می کند (ناظم و لاجوردی،1390، ص128).
 • از نظر سالووی و مایر ، هوش هیجانی اکثراً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان های خود و دیگران ، تمیز قائل شدن میان هیجان ها و بهره گیری از اطلاعات هیجان ها در حل مسأله و نظم بخشی رفتار تعریف می گردد (Mayer & Salovey.1997. P26)
 • از دیدگاه گلمن هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ، انعطاف پذیری ، توانایی حل معضلات ، توانایی مقابله با استرس و تکانه ها تعریف می گردد . پس گلمن هوش هیجانی را توانایی حفظ انگیزه ، پایداری پیش روی ناملایمات ، کنترل پیش روی تکانش ها ، به تعویق انداختن کامیابی ، همدلی با دیگران و امیدوار بودن می داند ( آقایار،1386،ص22 ) . در تعریف دیگری گلمن تصریح می کند هوش هیجانی مهارتی می باشد که دارنده ی آن می تواند از طریق خودآگاهی ، روحیات خود را کنترل کند ، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد ، از طریق همدلی تاثیر آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد ( دوستار،1385،ص78 ) .
 • بار-آن در تعریف خود از هوش هیجانی آن را مجموعه ای از مهارت ها ، استعدادها و توانایی های غیرشناختی می داند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد (طبری و قربانی، 1388، ص 32) .
 • از دیدگاه بارون1 ( 1996 ) ، هوش هیجانی یک نمونه از شایستگی های هیجانی و اجتماعی می باشد که تعیین می کند ما نسبت به دیگران و در کنار آمدن با فشارهای و تقاضا های روزانه به چه خوبی می توانیم خودمان را درک و اظهار نمائیم .
 • گاردنر در تعرف خود از هوش هیجانی ، معتقد می باشد که هوش هیجانی توانایی فرد در شناسایی و ابراز هیجان ها در خود و دیگران می باشد ( آقایار و شریف درآمدی،1385،ص22 ) .
 • تاکر[2] ( 2000 ) هوش هیجانی را توانایی درک عواطف خود و دیگران و فرق بین آن ها را برای جهت دهی فکر و اقدام تعریف نمود ( دهکردی،1386،ص20 ) .

[1] Baron

[2] Tucker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
 • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
 • آزمون فرضیه های پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک