عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

 • نیروی انسانی پیرامون

نیروی انسانی پیرامون شامل موارد زیر می باشد (عظیمی و همکاران؛ 179:1390):

 • همکاری: ارتباط، فرایندی پویا می باشد که زیربنای بقا، رشد و تحول تمام سیستم های زنده در سازمان می باشد. ارتباط، یکی از تأثیر ها و وظایف حیاتی بشر می باشد که بشر یا سازمان با آن، ارگان های داخلی خود را با هم متصل می کند و از آن برای هم افزایی بهره گیری می کند. ارتباط در سازمان ها ممکن می باشد جنبه های مختلفی به خود بگیرد. این که فرد با همکاران خود، ارتباط مناسب داشته باشدو به خوبی با آن ها متناسب باشد، این که فرد از بودن در کنار همکاران خود رضایت داشته باشد، این که فرد احساس کند همکارانش انگیزه دهنده، فعال و مسئولیت پذیر هستند و در نهایت، این که ارتباطات مناسب و کمک کننده­ای بین فرد و همکاران وجود داشته و وی از جایگاه و اعتبار مناسبی در میان همکاران خود برخوردار باشد، همگی عواملی هستند که موجب تقویت توجه مثبت به شغل و سازمان می گردد و تحرک و پویایی فرد را در سازمان افزایش می دهد.
 • مدیران و مافوق: تأثیر مدیران و مافوق در توجه های شغلی و سازمانی کارکنان، انکارپذیر می باشد. این موضوع از سه حیث رفتاری، ویژگی های فردی و مهارت های فنی برای کارکنان مهم می باشد. در وهله اول، کارکنان انتظار دارند مدیران، رفتار و خط مشیِ برابر و منصفانه ای با آن داشته و در ادای وظایف شغلی، از طرفداری و پشتیبانی آن ها برخوردار باشند. از سوی دیگر، کارکنان انتظار دارند که مافوق آن از لیاقت و شایستگی و مهارت فنی و مدیریتی لازم برخوردار باشند. و این که فرد احساس کند سبک هدایت و رهبری مدیران و مافوق به گونه ای می باشد که به نظرات کارشناسی، اهمیت و در تصمیمات خود تأثیر می دهند، همگی، آثار و توجه های مثبتی از شغل و سازمان در ذهن کارکنان ایجاد خواهد نمود.
 • ماهیت شغل و سازمان

ماهیت شغل و سازمان شامل موارد زیر می باشد(عظیمی و همکاران؛ 181:1390):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • وابستگی شغلی: عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می کنند، وابستگی شغلی، رشد و تکامل فردی، به کارگیری استعدادها و خلاقیت هایی می باشد که در سایه آموزش و هدایتِ درست و مستمر به دست می آید.
 • وابستگی سازمانی: اعتبار و وجهه سازمانی یکی از حیاتی ترین نیازهای کارکنان در محیط کار می باشد. وجهه سازمان به افراد، احساس مهم بودن می دهد و پیش از هر چیزی ناشی از آن می باشد که افراد بدانند آن چیز که انجام می دهند تا چه حد از اهمیت و ارزش برخوردار می باشد. این عامل موجب احساس تعلق کارکنان به سازمان و وابستگی سازمانی آن ها می گردد تا جایی که در معرفی خود، نام سازمانی را که در آن کار می کنند خواهند گفت.
 • تناسب شغل با مشاغل: کارکنان هنگامی توجه مثبت نسبت به شغل و سازمان خود خواهند داشت که بدانند شغل آن ها با ویژگی های آن ها تناسب دارد. این ویژگی ها به گونه ای مشخص، مشتمل بر استعدادها، مهارت ها، رغبت ها، تخصص ها، رشته تحصیلی، تجارب قبلی و خصوصیات و ویژگی های شخصیتی کارکنان می باشد. در صورتی که این موضوع در سازمان نادیده گرفته گردد، شغل، جذابیت خود را از دست خواهد داد و شخص، کارایی خود را در سطح حداقل نگه خواهد داشت تا جایی که به دلیل توجه منفی نسبت به شغل خود، به فردی منفعل در سازمان تبدیل می گردد و در صورتی که تناسب شغل با مشاغل، اهمیت فوق العاده ای داشته باشد، به ترک شغل خواهد انجامید.
 • طراحی شغل: مسئله ی مهم در طراحی شغل، تناسب اختیارات و مسئولیت های شغلی کارکنان و وجود هماهنگی و ارتباط اداری مناسب بین واحدهای مختلف سازمان می باشد. در صورتی که شغل فرد و فرایندهای کار به طرز مناسبی طراحی شده باشد، موجب رضایت درونی و توجه مثبت نسبت به شغل و منجر به لذت و کوشش بیش تر در سازمان خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک