تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

طرح ارزش بازار اسکاندایا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون (سال 1997)

ویگ، تفسیری از اجزای منفرد الگوی سرمایه های فکری اسکاندایا ارائه نموده می باشد که بر اساس آن:

  • سرمایه های انسانی تصریح به شایستگی کارکنان و قابلیت آن ها دارد. برای مثال، اگر یک سازمان کارکنانش را آموزش دهد، در حقیقت سرمایه انسانی اش را توسعه داده می باشد.
  • سرمایه ساختاری نتیجه ای از سرمایه فکری و به صورت اطلاعات، منابع دانش یا اسناد و مدارک منعکس می گردد. همان گونه که قبلا تبیین داده گردید، سرمایه های ساختاری، آن چیزهایی می باشد که پس از رفتن کارکنان در سازمان باقی می ماند.
  • سرمایه مشتریان نیز در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریان نمایانگر می گردد.
  • سرمایه سازمانی شامل دارایی های دانشی نهادینه شده در بستر فرآیندها و نوآوری های سازمانی می باشد.
  • سرمایه فرآیندی تصریح به فرآیندهای ارزش افزای سازمانی مانند ساختار سازمانی، تجارب مدیریتی، سیستم ها و رویه ها، زیرساخت ها و سیستم های کامپیوتری دارد.
  • سرمایه نوآوری شامل دانش عیان همراه با دارایی های فکری می گردد. که شناسایی هر دوی آن ها در سازمان مشکل می باشد، همانند فرهنگ مثبت.
  • مالکیت معنوی، بیانی می باشد برای دانش مستند شده و جمع آوری شده مانند نوآوری ها، تجارب عملی، حق اختراع، فناوری، برنامه های تحصیلی، زیرساخت های دانشی شرکت، طراحی ها و هم چنین ویژگی های خاص تولیدات و خدمات.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوی ارزش اسکاندایا، توجه تمرکز زیادی بر قابلیت های نوسازی دارد. این الگو، سرمایه نوآوری و فرآیندی را به عنوان بخشی از سرمایه سازمانی در نظر می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک