ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، جوامع به سوی پیچیدگی و تخصصی شدن پیش می­طریقه. سازمان­ها نیز به عنوان نهادهایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند. پیامد این طریقه، پیچیده و تخصصی­تر شدن، ایجاد یک دنیای پر رقابت می­باشد. در این دنیای پررقابت کنونی منابع انسانی متعهد تأثیر مهم در بقاء و موفقیت سازمان دارند (Popool & Sanday, 2013, p.204). در این خصوص یکی از مسائل مهمی که مدیران با آن مواجه­اند، این می باشد که بایستی کارکنان را تشویق کنند که نسبت به سازمان خود احساس تعهد بیش تری نمایند  و نسبت به  شغلشان احساس رضایتمندی داشته باشند تا از سوی دیگر سازمان بتواند در صحنه­ی رقابت جهانی باقی بماند (مورهد و گریفین؛ 1390: 81). در این راستا سازمان­ها به گونه فزاینده­ای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده، به اظهارنظر پرداخته و به دلیل رقابت هرچه بیش تر، انتظارات بالاتر مشتریان و تمرکز بیش تر بر کیفیت که نشان­دهنده یک دنیای در حال تغییر می­باشد، احساس مسئولیت داشته باشند. اما بسیاری از کارکنان اظهار می­کنند که سازمان­های آن­ها از ارتباطات باز و تسهیم اطلاعات و دانش طرفداری نمی­کنند که همین امر یکی از علت های شکست برنامه­های تغییر، فقدان اطلاعات، نبود اطمینان و آن چه توسط موریسون و میلیکن تحت عنوان سکوت سازمانی یاد می­گردد می باشد (چراغچی حرم؛ 38:1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لذا در این فصل به مطالعه سکوت سازمانی و توجه­های شغلی پرداخته می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه