تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات

در این پژوهش، از روش های کتابخانه ای و میدانی،برای جمع آوری داده ها و اطلاعات،به این شکل بهره گیری می گردد که در آغاز ،برای گردآوری اطلاعات ، جهت ادبیات پژوهش از روش های کتابخانه ای بهره گیری شده، وسرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به تدوین استراتژی SWOT ،به مقصود شناسایی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل، علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات کو و همکاران در سال 2011، و کو و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی،که سوالات برمبنای 4 منظر کارت امتیاز متوازن تنظیم شده بودند،با تعدادی از کارشناسان و مدیران سطوح عالی شعب بانک مهر اقتصاد مصاحبه صورت خواهد گرفت.و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی اول تنظیم خواهد گردید. همچنین به مقصود شناسایی فرصت و تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل نیز علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات مذکور، از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه،تکنولوژی ، اقتصاد،محیط و چشم انداز سیاسی شعب شناسایی گشته و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی دوم نیز تنظیم خواهد گردید، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه از تکنیک های آمار توصیفی، میانگین و فراوانی، و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف هر یک از سازه های پرسشنامه اول، از امتیاز محاسبه اندازه شکاف  ستون  اهمیت درک شده و ستون عملکرد شعب بهره گیری خواهد گردید، ،قابل ذکر می باشد تمام مراحل آماری با بهره گیری از نرم افزار spss و exel انجام می گردد.

1-9- قلمروی پژوهش

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:

 • قلمرو موضوعی:این پژوهش در زمینه ی تدوین استراتژی و شناسایی نقاط قوت و ضعف،فرصت و تهدید با بهره گیری از تکنیک SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد.
 • قلمروی مکانی: پژوهش حاضر به مقصود تدوین استراتژی با بهره گیری از تکنیک SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد، در استان گیلان می باشد.
 • قلمروی زمانی:پژوهش حاضر از مهر 1392 به مقصود شناسایی مسأله ی اصلی پژوهش وبا مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز گردید، و اطلاعات به کار گرفته شده جهت تدوین استراتژی از طریق پرسشنامه، در تیر 1393 ،جمع آوری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک