ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) تأثیر باورها بر توجه شغلی و باز مهندسی آن

سیستم باور آدمی، تصویر ذهنی محیط مرتبط با اوست که با روابط علی و معلولی احتمالی تکمیل می­گردد. باورها، از نظاره مستقیم و استنباط­هایی از روابط از پیش شناخته شده ناشی می­شوند. برای مثال، آدمی همکار خندان خودش را شاد قلمداد می­کند. باورها از نظر شدت ارتباط میان توجه­ها و باورها، تأثیر یکسانی بر توجه ها ندارد. تحقیقات نشان می­دهد که توجه­های مبتنی بر باورهای مهم ممکن می باشد اطلاعات دریافتی در یک زمینه را تغییر دهد. هنگامی که فرد عقیده دارد با ترک خدمت می­تواند جایگاه بهتری کسب کند و از فشارهای روانی ناشی از کار نیز کاسته خواهد گردید، احتمال بیش تری دارد که کارش را ترک گوید و برعکس توجه منفی نسبت به ترک خدمت هنگامی شکل خواهد گرفت که شخص باور کند که ترک خدمت نتایج منفی مانند از دست دادن منبع درآمد و جایگاه به بار خواهد آورد (مشبکی؛1389: 5).

بازمهندسی، طراحی مجدد بنیادین در فراگردها برای کسب بهبود واقعی در کیفیت محصول یا خدمت، کاهش زمان انجام کار یا کاهش هزینه­ها می­باشد. بازمهندسی از آینده شروع می کند و به عقب بر می­گردد. در آینده چه وضعیتی را سازمان بایستی داشته باشد و برای رسیدن به آن چه گام­هایی را بایستی برداشت . به هر حال، صرف آغاز از نو تضمینی برای موفقیت نخواهد بود . باز مهندسی همواره دشوار می باشد. مطالعات نشان می دهد 50 تا 70 درصد برنامه­های بازمهندسی با شکست مواجه شده­اند. سازمان­ها به مرور و با زحمت درس­های مهمی درمورد این که چه چیزی در بازمهندسی عملی و چه چیزی غیر عملی می باشد می­آموزند . یک درس عملی این می باشد که توجه کارکنان تأثیر مهمی در فراگرد بازمهندسی دارد . کارکنان و مدیران هر یک توجه­هایی نسبت به چگونگی انجام کارشان و تأثیر­ها و مسئولیت­هایشان در سازمان­ها دارند که می توانند بی تأثیر یا حتی نادرست باشد. چنین توجه­های کاری می­تواند یک کوشش بازمهندسی را کند یا ناموفق کند. سازمان­ها نمی­توانند کار بیش تر با افراد کم تر انجام دهند مگر این که توجه­های تک تک کارکنان این ابتکار اقدام را مورد طرفداری قرار دهند(Rahman & Nas, 2013, p.571):

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک