عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

 1. تعهد عاطفی[1]

آلن و می یر[2] تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، تعهد عاطفی شامل سه جنبه می گردد:

 • صورتی از وابستگی عاططفی به سازمان
 • تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان
 • و میل به ادامه فعالیت در سازمان

آلن و می یر عقیده دارند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد نمود که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد گردد که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند. همچنین تبیین می دهند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان زمانی رخ می دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمانی سازگار بوده و فرد قادر باشد که ارزش های سازمانی در خود را درونی سازد. بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان یک ارتباط روانشناسانه هست و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می کند(آلن و می یر،1999،ص90).

 1. تعهد مستمر[3]

دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و می یر تعهد مستمر می باشد، که بر مبنای تئوری های سرمایه گذاری قرار دارد. این تئوری بر این اساس می باشد که با گذشت زمان فرد سرمایه ای را در سازمان انباشته می کند که هر چه سابقه فرد در سازمان بیشتر گردد این سرمایه نیز انباشته تر می گردد و از دست دادن آن برای فرد هزینه برتر می گردد. این سرمایه گذار شامل زمان، کسب مهارت های ویژه سازمان که قابل انتقال نمی باشد، رفاقت های کاری، عوامل سیاسی و هزینه های دیگری می باشد که فرد از جستجو برای کارهای جایگزین منصرف می سازد.آلن و می­یرتعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان می دانند که از ادراک کارمند از چیزهایی که در صورت ترک سازمان از دست می­دهد ناشی می گردد. در واقع می توان چنین گفت که تعهد مستمر شامل اگاهی فرد از هزینه های ترک سازمان می گردد. پس در این شکل از تعهد دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقی ماندن در سازمان یک کوشش برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان می باشد(همان منبع ،ص90).

[1]  Affective Commitment

[2] Allen & Meyer

[3]  Continuance Commitment

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

 • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
 • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
 • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک