ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل پوششی داده ها در حقیقت یک روش برنامه ریزی ریاضی برای اندازه گیری واحد های تصمیم گیـرنده بر اساس مجمــوعه ای از مشــاهدات می باشد که بدین وسیله اقدام به تخمین تجربه مرز کارآیی[1] می کند. این روش ، یک تـابع مـرزی را به دست مـی دهـد که در آن ، تمام داده ها تحت پـوشش قرار می گیرند و به همین دلیل آن را تحلیل پوششی یا تحلیل فراگیر می نامند . این روش به دلیل این‌که در آن هیچ پارامتری وجود ندارد  یک روش غیر پارامتریک [2]به شمار می رود. تحلیل پوششی داده ها با بهره گیری از اطلاعات ساز مان ها اقدام به ساخت کارایی می کند . مرز فوق بر اساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستانده ها و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می گردد و در واقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به اندازه فاصله واحد مزبور تا کارایی می باشد.اندازه گیری بهره وری را می توان قالب کارایی تکنیکی و اثربخشی تعریف نمود. مقصود از کارایی تکنیکی ، سیر عملیات اجرایی سازمان در تبدیل نهاده ها به ستانده ها می باشد و اثربخشی[3] در واقع حوزه راهبردی نشان دهنده درجه تحقق اهداف سازمان بر مبنای ستانده ها می باشد.در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری بهره وری بیش تر متوجه جنبه کارایی تکنیکی می باشد کارایی به صورت حاصل تقسیم ترکیب وزنی ستانده ها به ترکیب وزنی نهاده ها تعریف می گردد. وزن ها در ترکیب فوق در واقع همان ارزش تولید شده یا هزینه مصرف شده اند. در اقدام تعیین وزن ها به مقصود محاسبه ارزش قابل قبول ، پیچیده و گاه غیر ممکن می باشد. بر همین اساس ، تحلیل پوششی داده ها در قالب مفهوم کارایی تکنیکی می تواند برای تعیین کارایی ، مشکل تعیین وزن ها را برطرف سازد. تحلیل پوششی داده ها دارای قابلیت‌ها و کاربردهای فراوانی می باشد مانند :

  • ارزیابی توأم مجموعه عوامل
  • ارزیابی واقع بینانه
  • خاصیت جبرانی بودن
  • عدم نیاز به اوزان از قبل تعیین شده
  • رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده

در سطح کلان این مدل ها قادر به اندازه گیری رشد اقتصادی کشورها نیز هستند.( آذر و مؤتمنی ،1383،ص44)

[1] .Efficiency Frontier

[2] .Non Parametric

[3] Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک