ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

ارزیابی و سنجش عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (رحیمی، 1385، ص 33) . ارزیـابی عملکرد از جـمله بهتــرین راه های به دسـت آوردن اطلاعـات لازم بـرای تصـمیم گیری در سـازمان ها می باشد( دانشفرد و همکاران، 1389، ص56). انـدازه گیـری عملـکرد بـه عنـوان فـرآیند تعـیین میـزان اثـر بخـشی و کـارایی اقـدامات گذشته می باشد (cho et al.,2012,p.802).

در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری ، فرآیند کمی سازی می باشد و فعالیت با عملکرد مرتبط می باشد . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری می باشد . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای می باشد که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25).

پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش عیان نموده می باشد . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد می باشد تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Kelvin,1999,p.3).

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به مقصود افزایش سطح بهره گیری بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارائی و اثربخشی انجام می شود .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا” اثربخشی فعالیت ها می باشد . مقصود از اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد . به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).

دمینگ[1]  بر این امر تاکید دارد که کلید فرآیندهای کسب و کار بایستی بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . فتیزانز[2] بـر این بـاور اسـت که ارزیـابی هـر فـرآیند کاری ، امری ضروری می باشد .

در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد،توسعه وبهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکزشده می باشد.سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر اظهار نمود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص ص11-10):

*تأثیر ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و تأثیر قاضی را اعمال می کند اما در دیدگاه جدید ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده می باشد .

[1] Deming

[2] Fetisans

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک