ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

شرایط فعلی و شرایط هدف

شرایط فعلی  و شرایط هدف  دو مفهوم مهم هستند.اما وقتی از نیازهای بازار خبر داشته باشیم و شرایط رقبا را هم بدانیم و به بیانی دیگر هم از وضع موجود و هم از شرایط هدف مطلع باشیم بایستی به ابزارهای رسیدن به اهداف فکر کنیم. معمولا در جعبه ابزار شکل دهی به یک استراتژی موفق بازاریابی،یک تیم قوی روابط عمومی و یک بخش فروش ورزیده می توانند بسیار برای ارتقای جایگاه یک شرکت موثر باشند. در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد بازار محوری ، اصطلاح بازار محوری ، به عنوان کاربرد مفهوم بازاریابی تعریف شده می باشد . جهت داشتن درکی روشن از مفهوم بازاریابی ، بایستی خاطرنشان گردد که مفهوم بازاریابی به عنوان  یک فرهنگ سازمانی یا فلسفه ی بازرگانی متفاوت که مشتری را در مرکز تفکر شرکت درمورد ی استراتژی و عملیات آن قرار می دهد ، می تواند تعریف گردد .  مفهوم بازاریابی معمولاً سه رکن زیر را مورد توجه قرار داده که عبارتند از :

۱) فلسفه مشتری – شناسایی و ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان

۲) دستیابی به هدف – دستیابی یک سازمان به اهدافش در حالیکه نیازهای مشتریان آن هم ارضاء می گردد

۳) سازمان بازاریابی ادغام  یافته – ادغام همه ی حوزه های عملکردی سازمان به مقصود دستیابی به اهداف همسان شده با ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر چه ابعاد مفهوم بازاریابی مرکز ادبیات بازاریابی می باشد ، تحقیقات خیلی کمی از لحاظ خلق و ایجادیک مقیاس اندازه گیری معتبر و آزمون تجربی این سازه انجام پذیرفته می باشد . بر طبق نظرات کوهلی و جاوورسکی در حالیکه مفهوم بازاریابی معمولاً به عنوان یک فلسفه یا روش فکری که تخصیص منابع و قاعده سازی استراتژی ها برای یک سازمان را راهنمایی می کند ، بازار محوری به فعالیت هایی اطلاق می گردد که شامل به کارگیری مفهوم بازاریابی در اقدام می باشد.   همچنین ، هانت  معتقد می باشد مفهوم بازاریابی تصریح می کند که برای دستیابی به موفقیت ، شرکتها بایستی نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی کرده و کوشش در ارضای آن ها ، به گونه ای اثر بخش تر از سایر رقبا نمایند . این در حالی می باشد که برای اقدام به این مفهوم نیازمند نوعی استراتژی می باشد که به نظر می رسد بازار محوری به روش مناسب بتواند این کار را انجام دهد .

بازار محوری هنجارهایی را در ارتباط با جمع آوری اطلاعات و پاسخگویی گسترده سازمانی به اطلاعات مربوط به مشتریان ( بالفعل و بالقوه ) به وجودمی آورد تا شرکتها بتوانند نسبت به رقبا در تجزیه و تحلیل بازار و پاسخ به نیازهای آن پیشدستی نمایند . عمده این طریقه  را می توانند با نوآوری در محصولات و خدمات و نیز ایجاد توانایی جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری ، انجام دهند . به نظر می رسد شرکت های بازار محور در هر دو زمینه ی سرعت و تاثیر پاسخگویی شان به فرصت ها و تهدیدها دارای مزیت رقابتی باشند .

مطالعات نشان داده می باشد که بازار محوری بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد . در بازریابی تمایل زیادی به بازار محوری به عنوان عامل غیر ملموسی که بر عملکرد سازمان اثر می گذارد هست . بازار محوری فرهنگ بازرگانی می باشد ،که از طریق خلق ارزش برتر برای مشتریان ،بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد . از سوی دیگر بازار محوری به عنوان یک فرهنگ سازمانی که مستلزم قرار دادن رضایت مشتری در مرکز عملیات بازرگانی می باشد ، نیز تعریف شده می باشد . لذا ارزش بیشتری را برای مشتریان و عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه خواهد داشت .  استراتژی بازار محوری در بعد داخلی می تواند در توانمند سازی و رضایت شغلی کارکنان موثر باشد و همچنین می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر آنان در امور تصمیم گیری گردد . این استراتژی در بعد خارجی با مفاهیم مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای مرتبط بوده و توانایی ایجاد مزیت رقابتی جهت عملکرد مطلوب را دارد . مطالعه ی این استراتژی از دو دیدگاه رفتاری و فرهنگی رایج می باشد .(دکتر چیرانی )از دهه ی ۱۹۸۰ « بازار محوری » در تحقیقات دانشگاهی به عنوان استراتژی موثر در عملکرد شرکت ها نفوذ نموده و به صورت وسیع انتشار یافته می باشد . بازار محوری مفهومی ریشه دار در تئوری بازاریابی بوده و متمایل به مفهوم یادگیری بازار می باشد . به بیانی دیگر مبتنی بر گسترش درک بازار و بهره گیری از آن برای فعالیت های بازاریابی می باشد . به همین دلیل بازار محوری را می توان عبارت از پذیرش مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه ی بازرگانی دانست که هدایت کننده ی استراتژی های رقابتی سازمان می باشد .  همچنین راکرت  بازار محوری در یک واحد بازرگانی را درجه ای می داند که واحد بازرگانی الف) اطلاعات را از مشتریان کسب نموده و به کار می بندد ب) یک استراتژی را جهت تحقق نیازهای مشتریان تدوین می کند و ج) آن استراتژی را به مقصود پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان به کار می بندد .  در کل می توان گفت بازار محوری راجع به این مقوله که محصولات بایستی تقاضای بازار و تغییر در ترجیحات مصرف کننده را منعکس نمایند ، بحث می نماید .

پانیگیراکیس و تئودوریدیس خاطر نشان کرده اند که در طی دهه ی ۱۹۹۰ بازار محوری از میان سایر اصطلاحات مربوط به رشته ی بازاریابی ، توجه بیشتری را به خود معطوف نموده می باشد و آن به این دلیل می باشد که  بازار محوری به عنوان توانایی یک شرکت برای یادگیری درمورد‌ی مشتریان، رقبا و عوامل محیطی بصورت مستمر و در درون  بازارهای موجود و بالقوه نیز تعریف شده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک