ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مفهوم رقیب محوری

نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰رقیب محوری به معنای درک مداوم قابلیت ها وراهبردهای رقبا ی عمده بالقوه وفعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان راتامین می کندواستفاده ازآن دانش(دانش شناخت رقبا)درراستای ایجادارزش برترمشتری می باشد دیویس رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت وضعف،توانایی ها واستراتژی های رقبا،به نحوی که بتوان درمقابل فعالیت های آن هاواکنش نشان داد،تعریف کرده می باشد.    مارتین گنسواگراواستبان معتقدندکه رقیب محوری تلاشی برای جمع آوری وانتشاراطلاعات درموردرقبای شرکت های بازارمحورمی باشد . هرشرکت،اعم از این که رهبربازارباشدیا برتری طلب یا تمرکزدهنده،بایدیک خط مشی بازاریابی داشته باشد.خط مشی که بتوانددرمقابل رقبا،جایگاه شرکت رامستحکم کند.شرکتهابایدهمواره خط مشی های خودرا باشرایط درحال تغییرمحیط رقابتی همسازسازند.شرکت رقیب محور،شرکتی می باشد که اعمال وفعالیت های خودراشدیداتحت تاثیرکنش هاوواکنش های رقبا تنظیم می کند.درچنین وضعیتی،شرکت رقیب محوروقت خودرابیشترصرف پیگیری حرکات رقبا ومقوله مهم بازارمی کندومی کوشدخط مشی هایی رابیابدکه بتواندبرضدایشان به کاربندد. دیویس درسال۲۰۰۰ ابعادمشتری محوری رادردوقسمت تجزیه وتحلیل رقیب وواکنش درمقابل رقبا اظهار کرده می باشد

گاهی شرکتها بر مبنای نقاط ضعف و قوت خود نسبت به رقبا و تحلیلی که از استراتژیهای رقیب دارند برنامه ریزی میکنند. Heiens Richard A. (2000)

هنگامی که یک کسب و کارگرایش رقیب محوری را در پیش می گیرد به گونه دائم نقاط قوت و ضعف رقبا خود را ارزیابی مجدد می کند . این ارزیابی عملکرد می تواند شامل ؛ بهره وری تولید، قیمت گذاری، زمان تحویل، رضایت مشتری، نوآوری، حفظ کارمند و سهم بازار باشد. در یک سیستم اقتصادی رقابتی، هر نهاد اقتصادی می باشد در کوشش برای به حداکثر رساندن مزایایی برای خود در هزینه از رقبای خود می باشد. برای شرکت هایی که  به گونه کامل با کسب و کارهای دیگر در معامله هستند، برای مثال عمده فروشان و فروشندگان مواد خام، تجزیه و تحلیل رقبا  از بازاریابی و یا مشخصات عمومی از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد .

2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای

براساس نارورواسلی تر درسال۱۹۹۰هماهنگی بین وظیفه ای به معنای متناسب بودن همه ی وظایف سازمان وبهره برداری ازاطلاعات مشتری وبازاربه منظورخلق ارزش برای مشتری می باشد.همچنین تسی وهمکارانش هماهنگی بین وظیفه ای راانتشاراطلاعات مربوط به مشتریان ورقبا بین همه ی افرادوبخش های سازمان به منظورایجادبینش صحیح ازنیازهاوخواسته های مشتری وبرنامه ریزی جهت فایق آمدن دررقابت اظهار کردند.آنها هماهنگی بین وظیفه ای رادرچهارقسمت،همبستگی بین وظیفه ای درتدوین استراتژی،سهیم کردن دیگر واحدهای سازمان درمنابع،انتشار اطلاعات درمیان کلیه ی واحدها وهماهنگی کلیه واحدها درجهت خلق ارزش برای مشتری بیان نمود ه اند.

2-6 عملکرد مالی چیست

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک