ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

تعریف توجه شغلی

«توجه» یکی از مهم­ترین مفاهیم روانشناسی اجتماعی جدید می باشد (آفاق­ویسی و آگهی؛131:1389). احتمالاً در روانشناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم توجه متمایزترین و ضروری ترین مفهوم می باشد. توجه نیز همانند بسیاری از متغیرهای روان­شناختی، نه یک ذات قابل نظاره­ی بلاواسطه، بلکه ساخته­ای فرضی درمورد طبیعت رفتار آدمی می باشد. مفهوم در نظر داشتن هیچ اقدام خاصی تصریح ندارد، بلکه انتزاعی و با تعداد زیادی واکنش یا اقدام مرتبط می باشد (قراباغی؛23:1390).

هم چنین توجه حالت آمادگی ذهنی و روانی می باشد که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تأثیری پویا و جهت دار بر واکنش فرد پیش روی تمام اشیاء و جایگاه هایی که با آن روبرو می گردد بر جای می گذارد. پس در نظر داشتن عنوان تمایل به پاسخ گویی به یک فرد، یک ایده یا یک جایگاه به طریقی خاص، در نظر گرفته می­گردد (Flint et al,2013, p.559) و در واقع نشان­دهنده میل و انگیزه درونی برای بجای آوردن و یا انجام ندادن رفتار خاص می باشد. ترکیبی از باورها، گرایش­ها یا احساسات مساعد و نامساعدی می باشد که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه ای نسبتاً ثابت به اشیاء، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می گردد (کرامتی؛13:1391).

توجه­ها، خصوصیات ثابت فردی هستند که به بشر­ها در مورد شرایط کار، دید مثبت یا منفی می­دهد. توجه قابل دیدن یا لمس کردن نیست بلکه از روی سخنان شخص یا کارهایی که او انجام می­دهد استنباط می­گردد (Cheng & Waldenberger,2013, p. 24).

پس مطالعه توجه های کارکنان در سازمان­های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه­ای که می­تواند بر بهبود رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده می باشد (سروش؛41:1391). نیروی انسانی بخش عمده­ای از زندگی خود را در محیط سازمانی می­گذراند، طبیعی می باشد که توجه و آگاهی به ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد (مشبکی؛1389: 5).

توجه شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه­های مختلف شغلش می باشد و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب می­گردد؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی می باشد (حجازی و همکاران؛ 12:1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه