ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

) انواع توجه شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیش تر تحقیقاتی که در رفتار سازمانی انجام شده می باشد در ارتباط با سه توجه می­باشد : رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل/ وابستگی شغلی و تعهد سازمانی. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش توجه اصلی به دو موضوع رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. ما به  این دو مورد پرداخته و با در نظر گرفتن ادبیات نظری توضیحاتی در این ارتباط ارائه نمودیم.

2-1-7) تعریف رضایت شغلی

کوشش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی توسط هوک[1]  انجام گردید وی رضایت شغلی را به عنوان ترکیبی از موارد روان­شناختی ،فیزیولوژیکی و محیطی تعریف نمود که باعث می­شوند شخص از شغل خود اظهار رضایت نماید (Jenkeins & Thomlinson, 2012, p.20).

بعضی دیگر از تعاریف رضایت شغلی در زیر آمده می باشد:

رضایت شغلی ممکن می باشد به عنوان حوزه­ای تعریف گردد که پرسنل در آن احساس مثبت یا مطلوب در مورد کار و محیطِ کاری دارند .(Dinham & Scott, 2012, p.381) برعکس، تصریح به احساسِ نامطلوب یا منفی نسبت به کار ممکن می باشد نارضایتی شغلی تعریف گردد (Schneider  &  Alderfer, 2009, p.12).

رضایت شغلی عبارت می باشد از توجه کلی فرد نسبت به شغلش (کوهستانی و شجاعی­فر،14:1388).

رضایت شغلی به مفهوم کسب لذت روحی ناشی از ارضای نیازها، تمایلات و امیدهای فرد از کار خود می باشد. رضایت شغلی، طرز توجه فرد نسبت به کار خویش نیز تعریف شده می باشد Dowler& 2013, p.482)).

رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه­های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می­گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. رضایت شغلی نتیجه ادارک کارکنان می باشد که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزش­مند می باشد، فراهم می­کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع می باشد که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد می باشد. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می­کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس­کننده جو سازمانی بسیار مطلوب می باشد که منجر به جذب و بقاء کارکنان می­گردد (مقیمی؛ 1390: 362).

همان­گونه که گفته گردید نیازهای فرد، محرک و برانگیزاننده او در اقدام به کار جهت رفع این نیازها می‌باشد، اما بعضی از مردم بیش­تر از دیگران کار می‌کنند. رابینز[2] در این مورد معتقد می باشد که توانایی و انگیزش هر دو در این بین تأثیر مهمی بازی می‌کنند و با وجود انگیزش، افراد فعالیت بیش­تری انجام می‌دهند. وی انگیزش را میل کار کردن تعریف می‌نماید و از دیدگاه او کار بایستی بتواند بعضی از نیازهای افراد را برآورده سازد. اگر هدفی برای فرد از ارزش و اهمیت بیش­تری برخوردار باشد فرد برای دستیابی به آن فعالیت بیش­تری انجام خواهد داد. تا حدی‌که همتایان با استعدادتر را از میدان بدر کند (هرسی و بلانچارد؛ 1391: ۵۰). برآورده شدن نیاز رضایت خاطر فرد را به‌وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجربه تحریک فرد برای کوشش بیش­تر و کارآیی مطلوب‌تر می گردد. اگر انتظارات فرد از حرفه‌اش برآورده گردد و به هدفی که از انتخاب شغل خود داشته می باشد برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس ‌می کند  (Altman, 2011, 447).

[1] Hooke

[2] Robbins

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک