عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

در ذیل به تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژگان می پردازیم:

 • SWOT:یک از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک به شمار می رود، که برای ارزیابی قوت وضعف درونی یک سازمان ، و فرصت و تهدید های محیطی که یک سازمان با آن مواجه می باشد به کار برده می گردد. (ال- بیسایدی، 2014)[1]
 • نقطه قوت: عبارت می باشد از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی همانند این نسبت به رقبا برتر باشد. نقطه ضعف: نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی می باشد که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر می باشد.( پیرس و رابینسون،1389)
 • فرصت: عبارت می باشد از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان( پیرس و رابینسون،1389).در این پژوهش فرصت­های شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان در پرسشنامه دوم بر اساس مولفه های باز شدن بازارهای خارجی،امکان تعامل مالی با شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و مشارکت با ایشان،تکنولوژی جدید، امکان گسترش شعب در سطح استان ،وجود پتانسیل های بالا در بازار مالی داخل کشور و مشتریان بالقوه. اندازه گیری می گردد.(کو اتال، 2011)[2]
 • تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان می باشد مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی،تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این می باشد که می‌توانند تهدید عمده‌ا­ی در راه موفقیت سازمان باشند( پیرس و رابینسون،1389) در این پژوهش تهدیدهای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه های؛ ارایه خدمات جدید توسط رقبا،استراتژی های جدید بانک رقیب، رو به کاهش بودن اعتماد مشتری، وجود موانع تجاری خارجی،رکود اقتصادی،وجود تحریم های اقتصادی،وجود نیروهای متخصص در محیط خارج از شرکت،تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم اندازه گیری می گردد. (کو اتال، 2011)[3]

 

FMEA:یک ابزار نظام یافته برپایه کارگروهی می باشد که درتعریف،شناسایی، پیشگیری،حذف یاکنترل حالات،علل واثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم خدماتی به کارگرفته می گردد،پیش ازآنکه خدمات نهائی،به دست مشتری برسند . که با بهره گیری  از فرمول زیر محاسبه می گردد.

[1](Al-Busaidi,2014)

[2](Koo etal,2011)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3](Koo etal,2011)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه