ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

ورود مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به ادبیات مدیریت

واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار سال 1983 توسط اورگان و همکارانش اظهار گردید. ارگان و همکارانش اظهار گردید و دانشمندانی همچون چستر بارنارد، پودساکف، کتز و کان تکمیل کننده اقدامات ارگان  و همکارانش در این حوزه بودند (محمودی میمندی وهرندی، 1393 ). مبنای این موضوع به مفاهیمی از قبیل «تمایل به همکاری[1] » مطرح شده توسط چستر بارنارد (1938) و نیز فرق بین «عملکرد قابل اعتماد تأثیر» و« رفتارهای  نو آورانه و خود جوش[2] »  مطرح شده توسط کتز و کان بر می گردد. سایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشی ، که تشابه زیادی با رفتار شهروندی سازمانی دارند عبارتند از رفتارهای اجتماعی گرایانه[3] ، رفتارهای خود جوش [4] ، و عملکرد زمینه ای [5]. اما در این بین رفتار شهروندی سازمانی مقبولیت بیشتری یافته می باشد ؛  و در دو دهه اخیر و به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد پژوهش ها در این زمینه رشد چشمگیری یافته می باشد . البته مقالات چاپ گردیده در این مقوله قبل از سال 2000میلادی بسیار اندک بوده می باشد . و عمده تحقیقات اولیه در حوزه رفتار سازمانی  صورت می گرفت.  با این تفاصیل و از سال 2000 به بعد تمایل جهت تحقیقات در مورد رفتار شهروندی سازمانی از حوزه رفتار سازمانی فراتر رفت و حوزه های دیگری همچون مدیریت منابع انسانی ، بازاریابی ، مدیریت بهداشت بیمارستن ، روانشناسی ، ارتباطات  ، روابط صنعتی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت بین الملل ، اقتصاد ، رهبری و غیره را نیز در بر گرفت (تقی پور،1391). هدف رفتار شهروندی سازمانی کمک کردن به افراد و سازمان می باشد. در هدف اول این رفتارها به تسهیل روابط میان افراد و کارکنان سازمان کمک فراوانی مینماید و افراد خود را موظف به حل کردن مسائل و معضلات دیگر همکاران خود میداند.در هدف دوم شهروند سازمانی تمام کوشش خود را در جهت کمک به سازمان در دستیابی به اهداف خویش می نماید (محمودی میمندی وهرندی، 1393).

[1] Willingness to coperate

[2] Innovative and spontaneous behaviors

[3] Prosocial behaviors

[4] spontaneous

[5] Contextual performance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک