شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

 • کارت امتیازی متوازن، کارتی می باشد که درآن استراتژی به یک مجموعه یکپارچه از شاخص های مالی وغیرمالی ارتباط داده می­گردد. دررویکردکارت امتیازی متوازن،سازمان به چهاروجه مختلف؛ وجه مالی، وجه­ مشتری، وجه فرآیندهای داخلی کسب وکار، وجه رشدویادگیری تقسیم می شوند.(خاکی اتال، 2)[1]
 • وجه مالی: شاخص­های مالی،یکی از اجزاء مهم روش ارزیابی متوازن اند،این شاخص­ها به ما می گویندچگونه اجرای استراتژی سازمان که جزئیات آن درشاخص­های انتخابی درسایر منظرها آمده می باشد،به نتایج مطلوب وموردنظرمان در ارقام نهایی مالی منجرخواهدشد. )والمحمدی،1389 ) در این پژوهش، وجه مالی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه­های؛ وجود بودجه بندی صحیح و اصولی در شعب که موجب تقویت کنترل­های داخلی و در نتیجه تخصیص بهینه منبع مالی شرکت گردد، وجود مدیریت استراتژیک مالی به مقصود سیاست گذاری برای سرمایه گذاری های جدید و نیز ارائه به موقع و سریع گزارش ها و تحلیل مورد نیاز مدیران، وضعیت جذب منابع مالی شرکت(4 سپرده اصلی) ،اندازه گیری می گردد.(کو اتال، 2011)[2]
 • وجه مشتری: براساس این دیدگاه مدیران بایدبیانیهعمومی رسالت خود درخصوص مشتری رابه شاخصهای ویژه­ای ترجمه کنندکه واقعاًمربوط به مشتریان می باشد. برای مثال شاخص اندازه رضایت مشتریان ویاتعدادشکایات مطرح شده از سوی مشتریان )والمحمدی،1389) در این پژوهش وجه مشتری شعب بانک­مهر اقتصاد­استان گیلان بر اساس مولفه های؛( ارائه خدمات مشتری پسند،  جایگاه جغرافیایی مناسب و دسترسی سریع به بازارهای داخلی، درک نیاز مشتریان ، مقبولیت بالای شعب در میان مشتریان، خوشنامی و اعتبار شعب، بواسطه صداقت نسبت به مشتریان و پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان،درصد مشتریان جدید،سهم بازار) اندازه گیری می گردد.  (کو اتال، 2011)[3]

وجه فرآیندهای داخلی کسب وکار: براساس این دیدگاه سازمانهابایدمشخص کنندکه در خصوص چه فرآیندهاوشایستگی هایی سرآمدهستند، تابه ارزش آفرینی برای مشتریان وپیروی سهامداران خود ادامه دهندوشاخصهای هریک ازآنان براندازه گیری به نحوی تعیین شودکه براساس آن مدیریت قادرباشد به آسانی قضاوت کندکه بین فرآیندهای داخلی و شایستگی هاومیزان واهمیت عملیاتی که کارکنان برای تأمین اهداف کلی سازمان صورت میدهندارتباط وجوددارد.)والمحمدی، 1389)در این پژوهش وجه فرآیندهای داخلی کسب وکار شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه های؛ وضعیت کارایی واحد درون سازمانی شرکت

[1](khaki etal, 2012)

[2](Koo etal,2011)

[3](Koo etal,2011)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک