عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی 

پودساکف وهمکارانش[1](1990)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  را بدین تبیین اظهار می کنند:

  • موجب افزایش همکاری وبهره وری مدیریتی می گردد.
  • نیازبه تخصیص منابع کمیاب رابرای حفاظت ازمنابع سازمان ونظارت وکنترل براجرا وانجام وظایف روزمره راکاهش می­دهد.
  • باعث آزادی منابع می­گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هماهمنگی فعالیت­هارابین اعضای تیمی وگروه­های کاری تسهیل می­کند.
  • سازمان­ها راقادر می­سازند تامحیط­کاری سازمان راخوشایندتر سازندتاکارکنانِ باکیفیت بالا راجذب کنند.
  • باکاهش تغییرپذیری در عملکرد واحدهای­کاری عملکرد سازمانی راافزایش میدهد.
  • توانایی سازمان رادرتطبیق باتغییر محیطی افزایش می­دهد.

2-1-8)تاثیر رفتارشهروندی بر عملکرد سازمان:

رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش بهره وری کارکنان و تسهیل  همکاری دربین گروه های کاری سازمان  می تواند تونایی سازمان را در تطبیق باشرایط و تغییرات محیطی  افزایش دهد و نتایج مثبتی را برای سازمان ایجاد نماید (Zehir etal., 2004). به عقیده کارام بایا[2] 1989 کارکنانی که در واحد های سازمانی باعملکرد بالا کار می کنند بیشتر به رفتارهای شهروندی پرداخته اند (صائمی و محمودی،1387). بعضی از محققان  تاثیر رفتار شهروندی بر عملکرد سازمان را  برشمرده اند که از آن جمله می توان  به  موارد  زیر تصریح نمود (توکلی،1386).

[1] Podsakoff

[2] Karambaya

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک