ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

وفاداری سازمانی :  

وفاداری سازمانی پیروی از موازین سازمان و اقدام کردن به وظایف، ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه های کاری و یا بخش هاست. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان پیش روی تهدیدات، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل می باشد. وفاداری سازمانی بخاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد ذینفعان بیرونی ضروری می باشد. طرفداری و دفاع پیش روی تهدیدات بیرونی وحفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می تواند به عنوان وفاداری نگریسته گردد. بلیک لی و مورمن[1] (1995) نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی می باشد. وفاداری سازمانی در برگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام (1989) مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و طرفداری از سازمان جر ج و جونز(1997) و مفهوم طرفداری، طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی بورمن[2]  و موتوویدلو (1993) می باشد (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-6 -4) اطاعت سازمانی:

اطاعت سازمانی دارای سابقه ای قدیمی در زمینه تحقیقات رفتارشهروندی سازمانی می باشد. اطاعت سازمانی پذیرش ضرورت و مطلوبیت قانون های منطقی و مقررات سازمانی می باشد که در تبیین شغل ها و خط مشی های سازمان انعکاس می یابد.  تکریم به قوانین و دستورالعمل ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافی به کار بیانگر اطاعت می باشد. مفهوم فرمانبرداری سازمانی گراهام(1991)، رفتار شهروندی در سطح سازمانی ویلیامز و اندرسو ن  (1991) و مفهوم پیروی از قوانین رویه های سازمانی که بوسیله بورمن و موتوویدلو(1۹۹۳ ) اظهار گردید، همگی نشان دهنده این سازه می باشند و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه ها حتی در حالت عدم وجود نظارت می باشد. دلیل اینکه این رفتار بعنوان یک نوع از رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می گردد این می باشد که حتی با وجود اینکه از هر کسی انتظار می رود تا از مقررات، قوانین و رویه های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند،

[1] Moormanand Blakely

[2] Borman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک