ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مفهوم تاثیر

اثربخشی سازمان درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید . (ریچارد ال . دفت ) به گونه کلی ،در یک سازمان ، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست . برای سنجش یا اندازه گیری اثربخشی سازمان از سه  روش با عنوان رویکرد مبتنی بر هدف که به جنبه محصول یا تولید سازمان توجه می گردد و نیز اینکه آیا سازمان به اهداف خود رسیده می باشد یا خیر و رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم که به نقطه آغاز فرآیند تولید سازمان توجه می گردد ، و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب توانسته می باشد منابع لازم را به صورتی موثر تامین نماید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای سنجش  یا اندازه گیری تاثیر سازمان با بهره گیری از روش مبتنی بر فرآیند درونی ، به فعالیت های درون سازمان توجه می گردد و با بهره گیری از شاخص های کارایی و سلامت درون سازمان ، اثربخشی سازمان اندازه گیری می گردد .

کارایی را مقایسه اندازه خروجیها با در نظر داشتن اندازه ورودی یا اندازه داده نسبت به ستاده با در نظر داشتن اهداف تعریف شده برای سیستم می نامند. بهره وری را نیز بهره گیری هر چه بهتر از منابع موجود جهت تولید فعلی یا بیشتر تعریف می کنند.

بهره وری و کارایی با یکدیگر ارتباطی بسیار نزدیک دارند به گونه ای که می توان ادعا نمود که کارایی و بهره وری لازم و ملزوم یکدیگرند و موفقیت یکی فاعل یا مفعول موفقیت دیگری می باشد.  اما تاثیر در رده بالاتری از لحاظ جامعیت نسبت به کارایی و بهره وری قرار دارد.( ریچارد ال. دفت ) دیدگاه یک مدیر اثر بخش یک دیدگاه همه جانبه و کلان می باشد .  تاثیر مولفه و ویژگی اصلی سازمانهای پیشرو امروزی می باشد که اتفاقا از ارکان اصلی آن کارایی و بهره وری هستند. در واقع موفقیت واقعی مدیر در گرو تاثیر وی برای کسب هدف و کارایی عملکرد می باشد.

2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار

اندازه گیری قدرت یک نام تجاری ،محصول ،خدمات و یا شرکت ،نسبت به ارائه رقابت می باشد . اغلب یک عنصر جغرافیایی در چشم انداز رقابت هست . در تعریف تسلط بر بازار،شما بایستی ببینید تا چه حد یک محصول یا نام تجاری یا کنترل دسته بندی محصولات شرکت در یک منطقه جغرافیایی غالب می باشد .

 

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش

2-9 ارتباط ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی

دو دیدگاه متفاوت در زمینه ارتباط بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی هست . دیدگاه مثبت شامل دانشمندانی زیرا کیت (1960 ) ، لویت (1975 ) ، کاتلر (1991 ،1977 ) پیترز و واتر من (1982 ) راجرز (1985 ) و دی (1990 ) و …. می باشد که همگی عقیده دارند که بازار محوری عامل موفقیت در عملکرد بازرگانی می باشد . با در نظر داشتن آن چیز که گذشت تعدادی از نویسندگان ارتباط بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی را زیر سوال برده اند. برای مثال کالدور (1971 ) پیشنهاد کرده می باشد که تفکر بازاریابی تجویز نا مناسب و نا کافی برای استراتژی بازاریابی می باشد زیرا این گرایش از یکی از داده های اساسی استراتژی بازاریابی یعنی توانایی های خلاق شرکت چشم پوشی می کند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک