ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

روش الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

یکی از روش های مهم قابل بهره گیری در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از اصول اساسی تفکر تحلیلی زیر تبعیت می کند:

▪ اصل ترسیم درخت سلسله مراتب

▪ اصل تدوین و تعیین اولویت ها

▪ اصل سازگاری منطقی قضاوت ها

تصمیم گیری براساس روش AHP از مزیت های بسیاری مانند الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرآیند، اجماع و تلفیق قضاوت ها، داده و ستانده بین عوامل تشکیل دهنده گزینه ها، ترکیب مطلوبیت گزینه ها، رویکرد تحلیلی و نظام گرایانه، عدم اصرار بر تفکر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها برخوردار می باشد. روش AHP با طبقه بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ای براساس مقایسات زوجی اولویت ها بنا شده می باشد که تصمیم گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد انجام داده و سپس مقایسات زوجی انجام می شود. همین مقایسات، وزن هریک از عوامل را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد و در نهایت یک الگوریتم ریاضی[1] به گونه ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه به مقصود اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممکن حاصل می گردد. البته نرخ سازگاری تصمیم با قضاوت‌ها در این مرحله واجد اهمیت خاصی بوده و سازگاری مقایسات را مشخص می کند.(طایی،1389،ص8).

 

2-1-7-2 روش ارزیابی متوازن (BSC)

روش ارزیابی متوازن، ابزاری در اختیار سازمان قرار می‌دهد تا بتواند اجرای استراتژی را از دیدگاه‌های مختلف دنبال کند و مهم‌تر از آن بر عملکرد راهبردی خود مدیریت داشته باشد. اما پیش از سنجش و مدیریت بر عملکرد بر مبنای استراتژی، لازم می باشد که توصیفی دقیق و کامل از استراتژی در دست باشد که این امر بر عهده نقشه‌های استراتژی گذاشته شده می باشد.(نصرآزادانی و همکاران،1389،ص10).  یک نقشه استراتژی، راهبرد سازمان را به شکل تصویری به گونه‌ای نشان می‌دهد که مدیران بتوانند راهبردهای مد نظر خود را بهتر به اجرا درآورند. مدیران این نقشه‌ها را در تشریح واضح استراتژی سازمان و نحوه ارتباط و پیوند آن با اهداف، بسیار مفید می‌دانند. نقشه‌های استراتژی به مدیران کمک می کند تا راهبرد خود را در سطح عملیاتی تشریح کرده و مدیریت کنند (et. al.,2011,P.594  Naini).

[1] Mathematical  Algorithm

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
  • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
  • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک