عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

عدالت سازمانی:

عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان تصریح داشته و با سه عامل برابری،  بی طرفی و عدم تبعیض تعریف می گردد. ادراک از عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت شخصی افرادی می باشد که در سازمان ها مشغول به کار هستند،. همچنین ادراک عدالت در شکل دادن توجه ها و رفتارهای کارکنان، تأثیر بسیار مهمی را اعمال می کند (فانی و همکاران، 1392).

3- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به منزله ی قدرت مبتنی بر هویت فردی و مشارکت در یک سازمان در نظر گرفته می گردد. از آنجا که تعهد، جهت رفتاری را مشخص می کند، وقتی که انتظار از پاداش های رسمی سازمانی برای عملکرد هست، تعهد احتمالاً تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی می باشد (سید جوادین وهمکاران، 1392).

4- طرفداری سازمانی :

طرفداری  سازمانی، نتیجه نوع ارتباط بین کارکنان و سازمان می باشد. مبنای این ارتباط در انواع تعاملاتی که بین کارکنان و سازمان انجام می شود، ریشه دارد. از دیدگاه پژوهشگران سازمانی، ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از طریق منابعی مانند پول، خدمات و اطلاعات نشأت نمی گیرد بلکه منابع شخصی و احساسی مانند تایید، تکریم و طرفداری را نیز در می گیرد (دعایی و برجعلی لو، 1389). طرفداری سازمانی بعنوان مجموعه ای از سیاست ها، فعالیتها، رویه ها و ابزارها تعریف می گردد، که کارکنان را در جهت دستیابی به اهداف و توسعه و رشد شخصی شان یاری می رساند (Yavas & Babakus, 2009). به نظر می رسد که طرفداری درک شده از طرف سازمان توسط کارمندان، تاثیرمستقیمی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد. در این جا مقصود از طرفداری سازمان از کارکنان، توجه سازمان به آسایش آنان می باشد.سازمان های حمایتگر سازمان هایی هستند که خدمات کارکنان خود را به گونه عادلانه جبران می کنند، به نیازهای آن ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می کنند. تحقیقات انجام شده نشان از وجود ارتباط ای مستقیم بین طرفداری سازمانی و بروز  رفتارهای شهروندی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک